-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44542 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اگر پسر و دختري قصد ازدواج داشته باشند و پسر از دختر خواستگاري كرده باشد، جواب هم مثبت باشد. آيا صحبت كردن آن دو و رفت و آمدشان، از نظر شرع جايز است؟

اگر اين خواستگاري در حضور پدر و مادر انجام گرفته باشد. صحبت آن دو در حضور پدر يا مادر يا... جهت آشنايي اشكالي ندارد. اما در غير اين صورت بايد از اين نوع صحبت و رفت و آمد پنهاني پرهيز كرد; چرا كه قرآن كريم در آيات متعددي، ارتباط پنهاني ميان مرد و زن نامحرم به خصوص جوان را منفي و نامشروع معرفي كرده; آنجا كه ميفرمايد: امروز چيزهاي پاكيزه براي شما حلال شده، و طعام كساني كه اهلكتابند براي شما حلال، و طعام شما براي آنان حلال است. و بر شما حلال است ازدواج با زنان پاكدامن از مسلمانان، و زنان پاكدامن از كساني كه پيش از شما كتاب آسماني به آنان داده شده; به شرط آنكه مهرهايشان را به ايشان بدهيد; در حالي كه خود پاكدامن باشيد; نه زناكار و نه آنكه زنان را در پنهاني دوست خود بگيريد... .(مائده، 5.)

كلمة اخدان كه در آيه آمده، جمع خدن و در اصل به معناي دوست و رفيق است; امّا به طور معمولي به افرادي گفته ميشود كه با جنس مخالف خود ارتباط نامشروع و پنهاني برقرار ميسازند.(ر.ك: تفسير نمونه، آيتالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 3، ص 349، انتشارات دارالكتب الاسلامية.)

در جايي ديگر ميفرمايد: ...با آنان زنان قول و قرار پنهاني مگذاريد; مگر آنكه سخني پسنديده بگوييد...(بقره، 235.)خداوند متعال، خطاب به همسران پيامبراكرمميفرمايد: ... به گونهاي هوسانگيز سخن نگوييد كه بيماردلان و شياطين در شما طمع كنند، و سخن شايسته بگوييد.;(احزاب، 32.)بنابراين، رابطه پنهاني ميان زن و مرد نامحرم حتي اگر در حد صحبت كردن و آشنا شدن جهت ازدواج باشد، بستر و دامي براي وسوسة شياطين محسوب ميشود و بسيار خطرناك است; پس زنان بايد به صورت شايستهاي كه مورد رضاي خدا و پيامبراكرمو ائمه اطهار: و توأم با حق و عدالت باشد، سخن بگويند.(ر.ك: تفسير نمونه، همان، ج 17، ص 289.)

با توجه به اين مطالب، روشن شد كه اين دوستي پنهاني ميان زن و مرد، از دامهاي شيطان است و فرار از دامهاي شيطان و گريز از وسوسههاي شياطين; طبق دستور خداوند متعال لازم و ضروري است; پس اين رابطه پنهاني و دوستي، خالي از اشكال نيست و بايد از آن پرهيز كرد.

خداوند ميفرمايد: يَأيّها الَّذين ءَامنوا لاتتّبعوا خطوَت الشيطـَن و من يتَّبع خطوَت الشيطـَن فإِنَّه يأمُرُ بالفحشأ و المنكر...;(نور، 21.)اي كساني كه ايمان آوردهايد! از گامهاي شيطان پيروي نكنيد. هر كس پيرو شيطان شود ]گمراهش ميسازد، زيرا[ او را به فحشا و منكر فرمان ميدهد!

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.