-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44594 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

اينكه مي گويند اگر ازدواج كني نصف دينت كامل مي شود يعني چه؟ درصورتي كه من ازدواج كردم وازمعنوياتم كمتر شده حتي همسرم، آيا اين حديث درمورد همه صدق ميكند؟درپاسخ به سؤال جنابعالي ابتدا توضيحاتي اجمالي درباره ازدواج، فوايد واهميت آن دراسلام ارائه مي كنيم سپس به پاسخ آنچه شما اشاره كرده ايد خواهيم پرداخت.

مي دانيد كه ازدواج وزناشويي بمعناي غريزي ولغوي آن امري است كه درميان همه جانداران وجود دارد ولي بين انسان و حيوان امري قابل تأمل است . ازدواج درانسان نكاح خوانده شوده كه درآن ايجاد زمينه براي رشد وآسايش وسعادت وهمكاري ومساعدت قابل ذكراست.

از ديد اسلام غريزه جنسي امري منفور ومانع تكامل بشريت نيست بلكه زمينه را براي زندگي مناسب انساني و وصول به مراحله محبت ومودت خالص فراهم مي آورد. عامل سكون است كه درسايه آن رشد وارتقاء وتكميل وتكامل مطرح است.1

با استفاده از اين غريزه است كه خانواده پديد مي آيد كه عامل اصلي وهسته اوليه حيات وسعادت جامعه بشري است. درسايه آن تعلق هر مردي به زني وزني به مردي ونيز زندگي اشتراكي چند مرد با چند زن از ميان مي رود، سردرگمي وهرج ومرج زندگي، بي تفاوتي دربرابر نسل جديد محكوم شده وامكان رشد وانتقال فرهنگ ميسر مي گردد.

فوائد ازدواج

ازدواج اگر براساس مقاصدي انديشيده وبا هدف تشكيل خانواده صورت بگيرد داراي فوايد ومزايايي است كه اهم آنها عبارتند از :

بلوغ شخصيتي وجنسي انسان، نجات از ركود وجمود، بيداري وهشياري درزندگي، دوري وبركناري از بوالهوسي وهرزهگري، آرامش جسم وروان، وفع نياز طبيعي وغريزي، آرامش يافتن از شورو هيجان نگران كننده، پديدآوردن محبت و الفت بين دوتن، قرار گرفتن افكارد رمسير درست، آشنايي با واقعيت هايي كه تا ديروز ازنظرها دورمانده بودند، تجلي صميميت وعشق عميق در سايه روابط زناشويي و...

ازدواج سبب پيدايش همكاري، همراهي، همدردي، يگانگي، نيرومندي، پذيرش متقابل ودور داشتن جامعه ازآلودگيها خواهد بود. خانواده ضامن تكامل اجتماعي است. حركت سالم اجتماع بر محور خانواده ودوام وبقاي بشريت برآن استوار است. حيات اجتماعي براين ركن استوارمي شود وسعادت وبهروزي مردم براساس آن بنيان گذاري مي شود.

بديهي است كه اگر ازدواج ترك وناديده گرفته شود از سلامت جسم و روان خبري نخواهد بود، نسل بشر رو به فنا خواهد گذارد، تعادل رواني ازدست خواهد رفت، جرايم وانحرافات در اجتماع توسعه وگسترش خواهد يافت، يأس وافسردگي ودلمردگي وسردرگمي نسل و هرج ومرج درروابط در اثر بي خانوادگي بر جامعه غلبه خواهد يافت.

اهميت ازدواج ازديدگاه اسلام

اسلام براي ازدواج وتشكيل خانواده ارزش واهميت فوق العاده اي قائل شده است. مطالعه آيات مربوط به ازدواج وخانواده درسوره هاي بقره، نساء، انفال، نور، فرقان، احزاب، طلاق و... نشان دهنده اين اهميت است.

اسلام ازدواج وانتخاب همسر را از آيات ونشانه هاي الهي ذكر نموده وآفرينش زن ومرد از يك خميرمايه معرفي شده است. آيات قرآن حاكي ازآن است كه بين زن ومرد همبستگي وپيوندي خوني وتاريخي وجود دارد ودرسايه ازدواج اين همبستگي بصورت ميثاقي غليط(پيماني محكم) درمي آيد.2

خانواده اسلامي كه درسايه نكاح شرعي پديد مي آيد از چنان استواري وارزشي برخوردار است.كه رسول خداص فرمود : هيچ بنايي درنزد خدا محبوب تر ازبنايي نيست كه درسايه ازدواج پديد آمده باشد وچنين اهميت ومهابتي درهيچ مكتب ومذهبي ديده نشده است وآنها كه تن به ازدواج اسلامي مي دهند عملاً از چنان اهميتي آگاه مي شوند.

نهي از عزوبت

دراسلام توصيه به ازدواج وترك عزوبت شده است. رسول خداص به فردي فرمود : ازدواج كن وگرنه ازخطاكاراني، ازدواج كن وگرنه درصف گناهكاران قرار ميگيري و...3. اسلام چون مسيحيت موجود نيست كه عزوبت را بر تأهل برتري دهد وبرروي خواسته هاي طبيعي انسان خط بطلان بكشد. هيچ امري دراسلام پسنديده تر از ازدواج وايجاد وبقاي نسل نيست. عزوبت دراسلام يك نقص است وازدواج يك كمال است وهرمسلماني وظيفه دارد به دنبال كمال برود.

درنهي از عزوبت روايات وسخنان فراواني وارد شده است. رسول اكرمص فرمود : بهترين افراد امت من خانواده داران وبدترين آن ها عزب ها هستند.4 ونيز فرمود : اكثر اهل النار العزاب (بيشترين اهل جهنم انسانهاي عزب (بي همسر)

هستند)5 ودرجاي ديگر فرمود : اذا تزوج الرجل احرزنصف دينه (كسي كه ازدواج كند، نصف دينش را حفظ كرده است.6

اكنون با توجه به آنچه بيان شد ترديدي باقي نمي ماند همانند نان و آب براي افراد جامعه بشري لازم وضروري و حياتي است وكمال وپيشرفت انسان درگرو ازدواج است، چه خداوند زن ومرد را مكمل يكديگر آفريده است.

بنابراين اگر فردي احساس كند با ازدواج بجاي كمال دين، نقص ايماني پيدا كرده است ممكن است :

1- تلقي وي از كمال دين انجام بخشي از آداب ورسوم وعبادات ديني باشد، وحال آنكه دين فقط عبادت وبندگي ورازو نياز با پروردگار نيست. احكام سياسي، اجتماعي، اقتصادي، خانوادگي و... از جمله تشكيل خانواده وزندگي زناشويي ، همه وهمه جزودين اسلام است. ممكن است افراد دردوران عزوبت به دليل عدم پذيرش مسئوليت اداره خانواده فرصت وفراغت بيشتري براي پرداختن به عبادت وراز ونياز داشته باشند كه پس از ازدواج وتشكيل خانواده قادر نباشد همانند زمان عزوبت به عبادت وراز ونياز وحضور درمجالس ومحافل متعددو... بپردازد اين طبيعي است. اسلام با رهبانيت مخالف است. اسلام نه تنها نماز ونيايش شبانه را عبادت مي شمارد بلكه شب بيداري عروسها ودامادها درشب زفاف را معادل تلاوت قرآن مي شمارد ومي فرمايد : لاسهر الا في ثلاث : متهجد بالقران، اوفي طلب العلم، او عروس تهدي الي زو جها 7(شب بيداري روانيست، مگر درسه مورد : 1-تلاوت قرآن، 2-تحصيل دانش، 3-بردن عروس به خانه داماد وامام صادق(ع) درپاسخ پرسشي فرمود : مردي كه با دختر باكره اي ازدواج كرده است يك هفته پيش عروس بماند.8

2-ممكن است ازدواج، ازدواج توصيه شده اسلامي نباشد، زن ومرد، كفو يكديگر نباشند، از ايمان واعتقاد واخلاق وسلامت فكربرخوردار نباشند در اين صورت احتمال صحت آنچه شما گفته ايد وجود دارد زيرا زن يا شوهر بجاي اينكه وسيله كمال وتعالي همديگر باشندممكن است عامل سقوط وتباهي يكديگر باشند در اين صورت اشكال به اصل كلام گهربار رسول اكرمص وارد نيست، ايشان فرموده است هركس ازدواج كند نصف دينش كامل مي شود، نفرموده هر ازدواجي باهر شرايطي. بلكه براي ازدواج نيز شرايطي ذكر كرده اند كه مي توانيد به كتب مربوطه مثل : بهشت خانواده دكتر مصطفوي، ازدواج دراسلام آيت ا...مشكيني، آيين همسرداري آيت ا.. ابراهيم اميني و... مراجعه فرماييدو با چگونگي ازدواج اسلامي وشرايط وآداب قبل وبعد از آن بيشتر آشنا بشويد. بدون ترديد اگر ازدواج با شرايط اسلامي صورت پذيرد به كمال دين خواهد انجاميد.

خداوند متعال درقرآن كريم مي فرمايد : ان الصلوه تنهي عن الفحشاء والمنكر...9 نماز انسان را از زشتي و پليدي باز مي دارد ولي آيا نمازگزاري كه گناه مي كند مي تواند بگويد چون نماز مرا از زشتي بازنداشت پس نماز نمي خوانم يا علت چيز ديگري است. چون نماز او نماز واقعي و حقيقي نيست. اثر بازدارندگي ندارد. ازدواج نيز اگر ازدواج درست وصحيح وشرعي ومنطبق بر موازين شرعي والهي نباشد چنان اثري نخواهد داشت .

4- فارغ از آنچه دردوبند فوق عرض كرديم آيا مي توان ضمانت كردكه بدون ازدواج انسان از غلتيدن درچاه ضلالت وگمراهي وتباهي وفساد وبي بند وباري وافسردگي و...مصون بماند. آيا مي توان تضمين كرد ازدواج ناكرده از بركات وفيوضات بيشمار كماليه وتكميلي آن بهره مند شد ومدارج عالي كمال را يكي پس از ديگري پشت سرگذاشت ؟(1) ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ... (سوره روم/2)

(2) انا خلقناكم من ذكر وانثي...(سوره حجرات/13)يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ...(سوره نساء/1)

(3) مستدرك الوسايل، ج 3، ص531

(4) همان، ج2

(5) من لايحضره الفقيه، ج3، ص251

(6) مستدرك الوسايل، ج14، ص154

(7) وسايل الشيعه، ج20، ص92

(8) همان، ج21، ص339

سوره عنكبوت/45

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.