-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44595 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا امام زمان زن وفرزند دارد؟ درصورتي كه ندارد آيا خداوند غريزه جنسي را درهمه قرار نداده وآيا ازروايات استفاده نمي شود كه مردم بايد ازدواج كنند وثواب زيادي دارد ودرمذمتش احاديث فراوان داريم. اگر ازدواج كرده چند تا فرزند دارد وكجا زندگي مي كنند؟خداوند غريزه جنسي را دروجود همه انسانها بلكه حيوانات قرار داده است اما بعضي انسانها با كسب معرفت به حقيقت خود وخالق خود درمي يابند كه همه وجود انسان درغريزة جنسي وبرآورده كردن نيازهاي جنسي خلاصه نمي شود بلكه غريزة جنسي وسيله اي است براي رسيدن به هدف عالي خلقت انسان كه عبادت ومعرفت خداوند استوما خلقت الجن والانس الاليعبدون (خلق نكردم جن و انس را مگر كه عبادت كنند) ائمهع انسانهايي هستند دراوج معرفت كه غريزة جنسي ومادي را بسيار محدود كرده اند، چنانچه اميرالمؤمنين عليع به قرص ناني ازدنيا قناعت مي نمود. امام زمانع نيز مانند اجداد بزرگوارشان عمل مي كنند واز ماديات درحد وجوب بهره مند مي شوند ودرخصوص ازدواج ايشان سه احتمال را بيان مي كنيم كه اصل جواب شما درقسمت آخر احتمال دوم مي باشد.

اما سؤالي كه پرسيديد اين بود آيا امام زمانع داراي همسر وفرزند هستند يا نه؟

جواب شما : مانمي توانيم با نظر محكمي بگوئيم كه امام زمانعج داراي همسر وفرزند هستند يا نه، اگر چه چند تا حديث ازامامان معصومع دراين زمينه وارد شده اما نمي توان به آنها تكيه كرد چون معلوم نيست كه اين احاديث صحيح باشد يا نه؟

اما براي اينكه مسأله براي شما روشن شود چند احتمال را درنظر مي گيريم :

اول اينكه بگوييم اساساً حضرت مهديعج ازدواج نكرده اند .

دوم اينكه بگوييم ازدواج كرده اند ولي فرزند ندارند.

سوم اينكه هم ازدواج كرده اند وهم فرزند دارند.

حالا درمورد احتمال اول اينكه بگوييم اصلاً حضرت مهديعج ازدواج نكرده اند، باعث مي شود كه امام زمانعج يكي

ازسنت هاي مهم اسلامي كه ازدواج مي باشد را ترك كرده باشد چون مي داند كه ازدواج يكي از كارهاي بسيار خوب است كه پيامبر اكرمص فرموده است ازدواج سنت من است وهر كس ازسنت من دوري كند ازمن نيست. پس حضرت مهديعج كه امام معصوم است بايد به سنت عمل كند واگر ازدواج راترك كند درشأن ومقام آن حضرت نمي باشد.

اما احتمال دوم اينكه امامازدواج كرده ولي داراي فرزند نيست، ولي مي توان سؤال كرد كه آيا همسر امام زمانعج مثل خودحضرت هم عمر طولاني دارد يا نه. واين خودش يك اشكال است زيرا كه فقط امام زمان خودش به تنهايي ونيز چند تا از پيامبران مثل حضرت عيسيع وحضرت خضر زنده هستند وعمر طولاني دارند، نه كساني ديگر واگر همسر امام هم عمر طولاني داشت بايد اسم ونام پدرومادرش مشخص بود.

واگر بگوييم كه امام زمان ازدواج كرده اند وهمسرشان ازدنيا رفته است اين احتمال خوب است، زيرا امام زمان به سنت ازدواج عمل كرده اند وپس ازآن بدون همسر وفرزند زندگي را ادامه داده اند.

واحتمال سوم اينكه بگوييم هم امام زمانعج ازدواج كرده وهم فرزند دارداين چند احتمال اشكال دارد اول اينكه دليلي محكم دراين زمينه نداريم، ودوم اينكه اگر امام زمان داراي فرزنداست وآن فرزندان هم فرزند دارند وهمين طور اين باعث مي شود كه امام زمانعج داراي خانه ومنزل باشد وبچه ها دوست دارند با پدر ومادرشان باشند واين با غيبت حضرت سازگاري ندارد وباعث مي شود مردم امام زمانعج را بشناسند ومحل زندگي آن حضرت معلوم بشود.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.