-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44599 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا بايد ازدواج كنيم؟هدف اصلي از تشكيل خانواده، بقاي نسل، تشكيل جامعة سالم وتأمين سلامت رواني افراد است، درمرحلة بعد يكي از اهداف زندگي خانوادگي، تأمين نيازهاي افراد خانواده در ساية زندگي مشترك است و هر كاري به نسبت مقدار تأثيري كه در برآوردن اين هدف داشته باشد، ارزشمند خواهد بود وهر كدام از زن ومرد براساس خصوصيات جسمي وروحي خود، نقش خويش را در راستاي اين هدف ايفا نمايند.

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها...1

كلمة زوج به هر يك از نر ومادة حيوانات در صورتي كه جفت هم شده باشند اطلاق مي شود، همچنانكه به هريك از دو قرين چه حيوان و چه غير حيوان نيز زوج گفته مي شود؛ خداي تعالي فرموده : فجعل منه الزوجين الذكر والانثي 2 (خدا ازآن دو زوج قرار داد، يكي نر ويكي ماده) ونيز فرمود : به آدم گفتيم كه تو وزوجت در بهشت منزل كنيد 3 اينكه فرمود : ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها معنايش اين است كه براي شما از جنس خودتان زوج آفريد.(وكلمه براي شما معنايش به منظور فايده و نفع شما است.)

آري هر يك از مرد وزن از جهازتناسل، دستگاهي دارند كه اين دستگاه به كار نمي افتد، مگر وقتي كه با دستگاه طرف مقابل جمع شود، واز مجموع آن دو، مسئله توالد وتناسل صورت گيرد، پس هر يك ازآن دو در حد خود وفي نفسه ناقص ومحتاج به طرف ديگر است، واز مجموع آن دو، واحدي تام وتمام درست مي شود وبه خاطر همين نقص واحتياج است كه هر يك به سوي ديگري حركت مي كند. و چون بدان رسيد آرامش وسكونت مي يابد، چون هر ناقصي مشتاق به كمال است، هر محتاجي مايل به زوال حاجت و فقر خويش است، واين حالت همان شوقي است كه درهر يك از دو طرف به وديعت نهاده شده است. وجعل بينكم موده ورحمه

كله مودت تقريباً به معناي محبتي است كه اثرش درمقام عمل ظاهر باشد، درنتيجه نسبت مودت به محبت نسبت خضوع است به خشوع، چون خضوع نيز آن خشوعي را گويند كه درمقام عمل اثرش هويداشود، به خلاف خشوع كه به معناي نوعي تأثر نفساني است، كه ازمشاهدة عظمت وكبريايي دردلپديد مي آيد. سواما رحمت اين كلمه به معناي نوعي تأثير نفساني است، كه ازمشاهدةمحروميت محرومي كه كمالي را ندارد، ويا احتياج به رفع نقيصة خود دارد، در دل پديد مي آيد وصاحبدل را وادار مي كند به اينكه در مقام برآيد او را از محروميت نجات داده، ونقيصه اش را رفع كند.

يكي از روشن ترين جلوه گاه وموارد خودنمايي مودت ورحمت، جامعة كوچك منزل است، چون زن وشوهر در محبت ومودت ملازم يكديگرند، واين دو با هم و مخصوصاً زن، فرزندان كوچكتر را رحم مي كنند، چون درآنها ضعف وعجز مشاهده مي كنند، ومي بينند كه طفل صغيرشان نمي تواند حوائج ضروري زندگي خود را تأمين كند، لذا آن محبت ومودت وادارشان مي كند درحفظ وحراست وتغذيه ولباس ومنزل وتربيت او بكوشند، و اگر اين رحمت نبود نسل بشر به كلي منقطع مي شد. وهرگز نوع بشر دوام نمي يافت.نظير اين مورد مودت و رحمتي است كه درجامعة بزرگ شهري وميان افراد جامعه مشاهده مي شود، وقتي يك فرد يكي از افراد همشهري خودرا مي بيند، با او انس مي گيرد، احساس محبت مي كند، ومسكينان وناتوانان اهل شهر خود را كه نميتوانند به واجبات زندگي خود قيام كنند، ترحم مي نمايد.

به طوري كه از سياق آيه بر مي آيد مراد مودت ورحمت درآيه همان مودت ورحمت خانوادگي است.

اصول تكويني بشر را وادار مي كند به تشكيل جامعه خانوادگي همت گمارد. اين اصول مرد را دعوت كرده تا زن، وزن را دعوت كرده تا با مرد جمع شود واجتماعي منزلي پديد آورند، ونيز آن دو را به مودت ورحمت واداشته وآن مودت ورحمت نيز اجتماع مدني شهري را پديد آورده است براين اجتماع آثاري مترتب شده كه نوع بشري بقا يافته وزندگي دنيائي و آخرتي انسان به كمال رسيده است.(1) سوره رعد/21

(2) سوره دهر/39

سوره قيامت/39

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.