-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44600 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

جوانان اين خطه اسلامي با وجود اين همه تهاجم فرهنگي از سوي استكبار جهاني وهمچنين بيكاري وگراني و كمبود چگونه خود را محافظت نمايند تا به گناه آلوده نگردند؟ ازدواج يكي ازمعضلات و دغدغه جوانان است، با اين معضل چگونه برخورد خواهد شد؟از اين كه ما را پناهگاه و سنگ صبور خويش دانسته ودغدغه خاطر خود را ابراز داشته ايد سپاسگزاريم. اميدواريم بتوانيم پاسخگوي حسن توجه واعتماد شما باشيم.

برادر عزيز بدون شك تهاجهم فرهنگي، بيكاري، گراني، فقر و...از معضلات ومشكلات بزرگ جامعه امروز ماست كه ميتوان آنها را ام المفاسد نام گذاشت، ولي دراين ميان اراده، ايمان وتقواي شما وامثال شما نيز درحل معضلات و مشكلات فوق را نمي توان دست كم گرفت. جوانان ما بايد خود را باور كنند وبدانند كه درصورت تصميم قادرند بسياري از شرايط موجود را با انرژي وتوان ودرايت خويش تغيير واصلاح نمايند، مهم اين است كه ابتدا باور كنند توانا هستند. بدون شك يأس ونااميدي به فلاح ورستگاري ورفع مشكلات وتاريك وسياه بودن آينده كشور ونظام از مصاديق بارز تهاجم فرهنگي واميد به آينده اي روشن ونجات بخش با ياري الهي وامداد امام عصرعج وتلاش و پشتكار وهمت عالي جوانان برومند كشور طوفان كوبنده اي است كه قادر است خاروخاشاك ابتذال غرب را درنوردد. امام خمينيره ميفرمايد : آن دردي كه براي ملت ما پيش آمده والآن به حال يك مرض، يك مرض مزمن تقريباً هست اين است كه كوشش كرده اند غربي ها كه ما راازخودمان بي خود كنند.ما را ميان تهي كنند،به ما اينطور بفهمانند و فهماندند كه خودتان هيچ نيستيد وهر چه هست غرب است وبايد رو به غرب بايستيد.1

درجاي ديگر مي فرمايند :

بالاتر فاجعه اي كه براي اين ملت اتفاق افتاده است دراين ظرف هاي طولاني اين است كه مكرشان عوض شده است، يك فكري شده است، فكر غربي شده، فكرشان، توجهشان همه به اين است كه ما خومان چيزي نداريم. از خارج بايد بيايد. اينها بايد علاج بشود، به آنها فهمانده بشود كه ماخودمان همه چيز داريم، غرب به ما محتاج است، نه ما به او، اين احتياج است كه آنها را وادار مي كندكه با همه قوا طرفداري از محمد رضا(شاه سابق ايران) بكنند.2

بنابراين بايد باور كنيم كه توانا هستيم وقادريم خودمان با اتكال به ذات احديت وايمان واعتقاد و كارو تلاش بر اهريمن جهل و نابساماني وبدبختي هاي اجتماعي و...غلبه پيدا كنيم. امام خميني ره مي فرمايند : اعتماد به نفس داشته باشيد وبدانيد كه از عهده اين كار بر مي آييد استعمارگران از 300 ـ 400 سال پيش زمينه تهيه كردند، از صفر شروع كردند تا به اينجا رسيدند. ما هم از صفر شروع مي كنيم. از جنجال چند نفر غرب زده وسرسپرده نوكرهاي استعمار هراس بخود راه ندهيد.3

نكته دومي كه يادآور مي شويم اينكه بسياري از مشكلات فعلي كشور ريشه درگذشته وسياستهاي رژيم سابق دارد واقتصاد بيمار كشور بايد به همت وجديت شبانه روزي جوانان فهيم به مرور زمان برطرف كرد.

نكته سوم اين كه افزايش بيش از چهاردرصدي جمعيت كشور درسالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در كنار محاصره اقتصادي، جنگ تحميلي، تهاجم فرهنگي و ...مشكلات فقر وبيكاري وتأخير درازدواج را مشكل تر ساخته است.

نكته چهارم آنكه بطور طبيعي با كاهش آهنگ رشد جمعيت در سالهاي آتي از فشار بيكاري به مروركاسته خواهد شد ودر نتيجه مشكلات ازواج كه عمدتاً ناشي از بيكاري است نيز كاهش خواهد يافت.

نكته پاياني آنكه همه جوانان بايد براي تغيير فرهنگ ازدواج با همت دسته جمعي اقدام نمايند وبسياري از هزينه هاي غير ضروري وتوقعات بيجا ونابجا را حذف تا اندكي از سختي ازدواج كاهش يابد.

(1) خودباختگي وخودباوري ازديدگاه امام خمينيره مؤسسه تنظيم ونشرآثار امام خمينيره،چاپ سوم1378،ص8

(2) همان،ص16

همان،ص95

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.