-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44633 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

اينكه در ابتدا آدم وحوا بوده اند چگونه ازدواجها صورت مي گرفت با ذكر اين نكته كه ازدواج خواهر و برادر حرام الهي است پس چگونه تكثير شده اند؟خداوند سبحان درقرآن شريف مي فرمايد : وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء (1)

خداوند ازآدم وهمسرش, مردان وزنان فراواني به وجود آورد. از اين تعبير استفاده مي شودكه تكثير نسل فرزندان آدم تنها از طريق آدم و همسرش صورت گرفته است وموجود ثالثي درآن دخالت نداشته است .

لازمه اين سخن آن است كه فرزندان آدم (برادروخواهر) با هم ازدواج كرده باشند, زيرا اگر آنها با نژاد و همسران ديگري ازدواج كرده باشند, تعبير منهما ( ازآن دو) صادق نخواهد بود و قرآن به جاي آيه فوق بايد مي فرمود : وبث منهما ومن غيرهما ( از آن دو و غير ايشان, مردان وزنان بسيار بپراكند.)

اين موضوع دراحاديث متعددي نيز وارد شده است وزياد هم جاي تعجب نيست چه اينكه طبق استدلالي كه دربعضي از احاديث از ائمه (عليهم السلام) نقل شده, اين ازدواج ها مباح بوده, زيرا هنوز حكم تحريم ازدواج خواهر وبرادر نازل نشده بود, بديهي است ممنوعيت يك كار, بسته به اين است كه از طرف خداوند تحريم شده باشد. چه مانعي دارد كه ضرورت ها ومصالحي ايجاب كند كه در پاره اي از زمان ها مطلبي حائز باشد وبعداً تحريم گردد .

ولي در احاديث ديگري تصريح شده كه فرزندان آدم هرگز با هم ازدواج نكرده اند و شديداً به كساني كه معتقد به ازدواج آنها با يكديگرند حمله شده است . نظير اين روايت : حوريه وجن نازل شد, وفرزندان آدم (عليه السلام) با آنها ازدواج كردند. (2)

البته اگر بنا باشد كه دراحاديث متعارض آنچه را كه موافق ظاهر قرآن است ترجيح دهيم بايد احاديث دسته اول را به دلايل ذيل انتخاب نمود :

1- زيرا اين احاديث موافق آيه وبث منهما رجالاًوكثيراً هستند.

2- احاديث دسته دوم با ظاهر آيات قرآن مخالفت دارد, لذا درصحت آنها جاي ترديد است .

بعضي از احكام و امور اخلاقي در همه اعصار ثابت و مطلق اند وهرگز تغيير نمي كنند .مانند : قبح, ظلم, وحسن وعدالت كه از آنها تعبير به احكام اساسي وام القضاياي اخلاقي مي شود. وبعضي از احكام وامور اخلاقي روبنايي ومشروط اند.مانند : قبح دروغگويي وحسن راست گويي, البته اين گونه قضايا دائمي نيستند, مثلاً راست گويي زماني خوب است كه مطابق باعدالت باشد ولي اگر درموردي موجب ظلم شود قبيح وزشت خواهد بود وچه بسا انسان درمواردي براي حفظ نفس محترمه اي دروغ بگويد كه البته درلسان شرع وعقل مطلوب و پسنديده است .

درمورد ازدواج فرزندان وگاهي نيز براي تعارض مصالح و مفاسد در يك چيز يكي برديگري ترجيح داده مي شود. بنابراين اگر اين مسأله صادق باشد كه فرزندان حضرت آدم بايكديگر ازدواج كردهاند, حكمتش اين است كه گسترش نسل بشر بر مفسده ازدواج محارم غالب شده وخداوند درآن مورد استثنايي حكم به جواز نموده است, ولي پس از آنان ديگر چنين حكمتي نبوده است, چرا كه خداوند متعال درفرآن كريم مي فرمايد : ان الحكم الالله (3) (تشريع احكام منحصراً از آن خداست .)

دراينجا احتمال ديگري نيزهست كه گفته مي شود : فرزندان آدم با بازماندگان انسان هاي پيشين ازدواج كرده اند زيرا طبق رواياتي، آدم اولين انسان روي زمين نبوده , مطالعات علمي امروز نيز نشان مي دهد كه نوع انسان احتمالاً از چند ميليون سال قبل دركره زمين زندگي مي كرده, درحاليكه از تاريخ پيدايش آدم تاكنون زمان زيادي نمي گذرد, بنابراين بايد قبول كنيم كه قبل از آدم انسان هاي ديگري درزمين مي زيسته اند كه به هنگام پيدايش آدم درحال انقراض بودهاند , چه مانعي دارد كه فرزندان آدم با باقيمانده يكي ازنسل هاي پيشين ازدواج كرده باشد, ولي همان طور كه گفتيم اين احتمال با ظاهر آيه فوق چندان سازگار نيست.

منابع و مآخذ :

(1) نساء / 1

(2) ر,ك : الميزان , ج 4, ص 147

(3) يوسف /45

تفسير نمونه, ج 19 , ص 303

تفسير الميزان, ج 4 , ص 141 الي 147

درمحضر علامه طباطبايي (قدس سره)

سايت اينترنتي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دردانشگاهها .(www.nanhad.net)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.