-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4469 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا دولتمردان حكومتي به مسائل و مشكلات روز و ريشه اي فكر نمي كنند و اينقدرآمار جرم و جنايت و دزدي بالاست؟
ر جهت مقابله با سرقت قاچاق و... از نظر قوانين كمبودي نداريم. زيرا سيستم قضايي اسلام قاطعيت بسيار خوبي در جهت مقابله با عوامل مخرب اجتماعي دارد. ليكن ريشه كن كردن اين امور تنها به زندان اعدام و... بستگي ندارد بلكه عوامل گوناگوني در اين زمينه سهم دارند. كه بايستي مجموعا مورد بررسي واقدام قرار گيرد تا نتيجه مطلوب حاصل شود اصل وجود مفاسد وانحرافات اجتماعي و اخلاقي قابل انكار نيست، اما حجم و گستره آن محل بحث و مناقشه است. آمارهايي نيز كه ارائه مي شود با داده هاي آماري و اطلاعات ديگر نمي خواند. بدون قصد تعريض به كسي، آدمي به ياد فرمايش امام مي افتد كه در اول انقلاب مي فرمودند: بيكاري هست اما دشمن آن را ده برابر نشان مي دهد و اما وجود همين مقدار از مفاسد وانحرافات را چه زمينه ها و عواملي ايجاد نموده است؟ زمينه ها و عوامل را مي توان در دو گروه داخلي و خارجي دسته بندي نمود: {Tاول - عوامل داخلي: T} الف) زمينه هاي تاريخي و ساختاري مانند: حكومت و سلطنت دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهي كه به طور عميق آثار سوء و زيانباري بر جاي گذاشته است و از ان با عنوان «استبدادزدگي» نام برده مي شود. ب ) جامعه ايراني متناسب با ويژگي هاي خود سير تاريخي و اجتماعي خويش را در پيش گرفته و نظاماتي متناسب با واقعيت هاي وجودي خود ايجاد نموده بود در عرصه مديريت، مديريت بومي و محلي خاص خود راداشت و تكنيك و تكنولوژي متناسب رشد و مسير رشد خود را نيز به وجود آورده بود. آمار تطبيقي در اين مورد وجود ندارد و آن مقداري كه در بين مردم رواج دارد و گفته مي شود، نمي تواند مبناي نظر و تحليل علمي و دقيق باشد، بلكه در مورادي مطمئناً فساد كاهش يافته است، برنامه توسعه اقتصادي با تكيه بر ارزش هاي جديد كه لازمه تحقق و اجراي آن برنامه بود پول و ثروت و بهره مندي مادي و تلاش درون آن و تطبيق خود با شرايط جديد اجتماعي و اقتصادي و قضاوت و داوري بر اساس موقعيت اقتصادي و بهره مندي هاي افراد را بر جامعه تحميل نمود و آثار سنگين فرهنگي - اجتماعي و ارزشي در كشور پديد آورد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- توسعه و تضاد، فرامرز رفيع پور 2- آنومي يا آشفتگي اجتماعي، فرامرز رفيع پور ج ) كوتاهي مسؤولين، عدم برنامه ريزي جامع و درازمدت و بنيادي. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي جلوگيري از استبداد و ديكتاتوري از تمركز قدرت اجتناب شده و نوعي توازن قوا و گردش قدرت ايجاد گرديده است. بدينگونه تمركز و ثبات لازم در برنامه ريزي و مديريت دشوار گرديده است. در غرب اين ثبات لازم در مديريت و برنامه ريزي علاوه بر گروه هاي پشت پرده و فراقانوني ذكر شده به وسيله نيروهاي سياسي و قانوني مانند احزاب سياسي به طور شفاف اعمال مي گردد و متأسفانه در ايران، احزاب سياسي در مجموع كارنامه مثبت و درخشاني از خود به جاي نگذاشته اند. {Tدوم - عوامل خارجي: T} الف) سيستم بين المللي، جهان تك صدايي، سلطه و سيطره فرهنگي و رسانه اي جهان كنوني نه تنها با جهان بيست سال پيش، بلكه با جهان ده سال پيش قابل مقايسه نيست. اگر هر كشوري را يك نظام تلقي نماييم و فرهنگ و تمدن و ارتباطات و نظامات گوناگون اقتصادي و سياسي و فرهنگي جهان را نيز نظام بزرگتري تصور كنيم؛ در گذشته، نظام اولي در داخل نظام دومي قرار مي گرفت و از آن متأثر بود، اما امروز به مراتب تأثير نظام بزرگ تر بر نظام نخست بيشتر شده است، كه از آن به «جهاني شدن» (Globalization) تعبير مي شود و با عنوان «جهان تك صدايي» - آن هم صداي غرب و آمريكا - از آن ياد مي گردد. گرچه اعتقاد داريم تعيين كننده و مبنا درون است و ما بايد اصالت را به خودمان بدهيم، اما امكان ندارد اوضاع و زمينه را از ياد ببريم؛ به عنوان مثال دانه گندم، گندم خواهد شد و اوضاع و نظام خارجي نمي تواندآن را به جو و يا برنج و يا نخودتبديل نمايد، اما همين دانه براي گندم شدن، نياز به اوضاع مناسب و مساعد دارد و در زمين سنگلاخ و بدون امكان ريشه دواندن نمي تواند حقيقت دروني و وجودي خود را بروز دهد. براي بهتر روشن شدن مطلب خوب است تصور كنيم اگر در سال هاي 56 و 57 انقلابي به وقوع نمي پيوست و رژيم سرسپرده شاهنشاهي هنوز بر سر كار بود، آيا حجم فساد اجتماعي در حد كنوني بود يا به مراتب بيشتر و زيادتر بود؟ ب ) تهاجم فرهنگي و برنامه ريزي شده براي ايجاد و تسريع و هدايت تحولات اجتماعي. انقلاب اسلامي در مقابل دنيا و مطامع دنيوي غرب قد علم نمود و آدميان را به راهي نو براي استقلال و آزادگي و سربلندي دعوت نمود. چنين انقلابي در چنين موقعيت مهم و استراتژيك كه جبهه پشتيباني گسترده از خاور دور تا آفريقا و اروپا به همراه داشته به معناي نابودي حيات استكباري و سلطه جويانه و غارتگرانه غرب و به خصوص آمريكاست. آنان نيز در مقابل چنين خطر جدي و فوري آرام نگرفته و برنامه هاي گوناگوني براي مهار و هدايت انقلاب اسلامي در پيش گرفتند. هدايت بعضي گروه هاي سياسي داخلي، جنگ تحميلي، تحريم اقتصادي و از همه عميق تر برنامه ريزي براي تهاجم و شبيخون فرهنگي و دگرگون نمودن علايق و گرايشات و تمايلات و آداب و رسوم و ذائقه و فرهنگ مردم و به خصوص جوانان. از ديدگاه غرب تحول فرهنگي و اجتماعي در ايران، تحول اعتقادي و سياسي را به دنبال خواهد داشت و به اين صورت ابر قدرت معنوي جمهوري اسلامي به عنوان يك رقيب و قطب سياسي از صحنه محو خواهد گرديد و تجربه فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تكرار خواهد شد. انقلاب اسلامي در مجموعه اين اوضاع خوب عمل كرده است؛ آري ما انتظارمان از انقلاب اسلامي به مراتب بيشتر است و هنگامي كه آن آرمان هاي بلند و متعالي را مي نگريم، نمي توانيم وضعيت كنوني را بپذيريم. همين ديدگاه به ما تحرك و پويايي مي بخشد. به نظر مي رسد در مقطع كنوني، رسالت و وظيفه اصلي انقلاب اسلامي اين است كه: 1- در درجه اول، استقلال خودرا حفظ كند و به پايداري و مقاومت ادامه دهد. 2- و در درجه دوم با پي ريزي الگوي مناسب، فساد اجتماعي را حل نمايد، زيرا پرداختن مستقل به فساد اجتماعي؛ اولاً؛ موفقيت آميز نيست. ثانياً؛ مقصود اصلي و مهمتر را - كه ادامه راه انقلاب اسلامي است - فراهم نمي آورد. ثالثاً؛ فساد اجتماعي امري تبعي است و با تحول و دگرگوني در ديگر اوضاع، به مرور بهبود خواهد يافت؛ به عنوان مثال با تحول در اوضاع اقتصادي كشور و اشتغال زايي و كاهش بيكاري، حجم قابل توجهي از فساد كه ناشي از بيكاري و عدم اشتغال و عدم امكان تشكيل خانواده است، به تدريج كم مي گردد. رابعاً؛ فساد واقعيتي انكارناپذير در تمامي جوامع بشري و از جمله جامعه ما است. آنچه تاكنون گفته شد، تحليل و ريشه يابي آن و مقابله با فساد در سطح كلان بود. در سطوح فردي هر يك از ما با رعايت تقواي الهي و محاسبه نفس و با وجود امكان امر به معروف و نهي از منكر، به نوبه خود مي توانيم با فساد مبارزه كنيم و آن را كاهش دهيم. براي تحقيق بيشتر ر.ك: 1- آنومي يا آشفتگي اجتماعي،فرامرز رفيع پور، انتشارات سروش 2- توسعه و تضاد،فرامز رفيع پور، شركت سهامي انتشار 3- امپرياليسم و عقب ماندگي،همايون الهي، انتشارات قومس

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.