-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44744 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر فرديكه از توان مالي ضعيفي برخوردار است باز نياز به دادن خمس وزكات دارد ، لطفاً شرايطش را بنويسيد وچگونه است ؟
ج 2 ) خمس وزكات به كسي تعلق مي گيرد كه مال وسرمايه وپس انداز داشته باشد ولي اگر كسي سرمايه ومال وپس انداز نداشته باشد خمس براو واجب نمي شود.
زكات هم به كسي كه كشاورزي مي كند يعني گندم وجو مي كارد وبه حد نصاب رسيده باشد ودامدار يعني گاو گوسفند وشتر دارد وبه حد نصاب رسيده باغدار كه به حدنصاب برسد ، زكات واجب مي شود والآن يعني زكات واجب نيست.

1- منفعت كسب
2- معدن
3- گنج
درهفت چيزخمس واجب است 4- مال حلال مخلوط به حرام
5- جواهري كه بواسطه غواصي
6- غنيمت جنگ
7- زميني كه كافر ذمي ا زمسلمان بخرد

وقتي هيچ كدام اينها رانداشت خمس واجب نيست .
توضيح المسائل مراجع ص13 ج2
زكات درصورتي واجب مي شود كه مال به مقدار نصاب برسد ومالك آن بالغ وعاقل وآزاد باشد وبتواند درآن مال تصرف كند .
زكات درنه چيز واجب است : 1- گندم 2- جو 3-خرما 4-كشمش
5- طلا 6- نقره 7- شتر 8-گاو 9-گوسفند
واگر كسي مالك يكي از اين نه چيز باشد وبا شرايطي دارد وبه حد نصاب برسد بايد زكات را بدهد اما اگر كسي هيچ كدام اين نه مورد را ندارد زكات واجب نمي شود.
توضيح المسائل ج2 ص14-113 مسئله 1853

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.