-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44747 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

انسان تا چه اندازه تحت تأثير محيط و خانواده است و آيا اين امر اختيار و انتخاب انسان را از ميان نمي برد؟
در انسان هم نيروي عقل و فطرت ديني هست، كه از گذر آنها به سوي خدا و عبادت و نيكيها گرايش مي يابد و هم غرايز و تمايلات حيواني به سوي بديها كه به وسيله آنها از سويي ديگر، در وجود انسان، عرض اختيار و اراده و انتخاب بر نهاده شده است و انسان مي تواند از محيط خارج، مانند جامعه و مدرسه و خانواده اثر پذيرد. اگر گرايش سوي بديها در انسان هست، دعوت به پاكي و امانت و عدالت و راستي و پرستش خدا نيز هست. در اين ميان، قدرت اختيار و تصميم گيري انسان مي تواند بر همه عوامل ديگر غالب آيد. هر چند انسان از محيط يا خانواده اثر مي پذيرد، ولي همواره چنين نيست، از همين رو در موارد بسياري انسان

ـ539ـ
عليه محيط و خانواده خود عصيان مي كند و در شيوه زندگي از ديگر اعضاي خانواده فاصله مي گيرد. اگر اين موارد به ندرت هم وجود داشته باشد، مي تواند دليلي بر اين امر باشد كه انسان مي تواند برخلاف سنتها و انديشه هاي حاكم بر محيط و جامعه حركت كند و آنچه كه نقش اصلي را ايفا مي كند، اختيار و اراده انسان است كه در اثر تربيت صحيح و وجود مربي مي تواند به حركت در آيد و در مسير شايسته به كار افتد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ540ـ
             آفـرينش
             انسـان                             خلقت انسان                          

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.