مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44853 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6053

تفاوت عقل و فكر چيست ؟
عقل نيروي است كه انسان بوسيله آن كليات را درك مي كند و فكر حركت ذهن از ادراكات بديهي به ادراكات نظري است . به عبارت بهتر عقل قدرت ارزيابي و سنجش و فكر قدرت راه ياني و چاره جويي است . يعني هنگامي كه فكر راهها را پيشنهاد مي كند ، عقل آنها را ارزيابي نموده و به بهترين هدايت مي كند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.