مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44896 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

برادرم تقريباً 20 سال دارد و طلبه است. او خيلي خجالتي است و به راحتي نميتواند در جمع حاضر شود، حتي در حرف زدن هم دچار مشكل ميشود. اگر ممكن است براي رهايي از كمرويي او راهحلي بيان نماييد و اگر كتابي در اين زمينه مفيد است، معرفي نماييد.خواهر محترم، خجالت و كمرويي هيچ وقت مساوي با ناتوان بودن انسانها نيست. معمولاً افراد، فكر ميكنند ناتوان هستند. در حاليكه واقعاً اينطور نيست. برادر شما بايد توانمنديها و استعدادهاي خود را بشناسد و نسبت به عوامل مؤثر در بروز خجالت ـ مانند مراقبتهاي شديد و افراطي از رفتارها و اعمال خود، مقايسه خود با ديگران، خود بزرگبيني و خود كوچكبيني، احساس تنهايي، ترس از طرد شدن و مسخره شدن و مقبول واقع نشدن ـ شناخت پيدا كند و آنها را از صحنة زندگي و فضاي ذهن خود حذف كند. در اين رابطه عمل به راهكارهاي زير را به برادرتان توصيه ميكنيم:

ـ مهارتهاي ارتباطي خود را افزايش دهند. به طور مثال ساده و راحت و عاري از هر نوع آداب خاص در جمع صحبت كنند.

ـ در انجام رفتارهاي اجتماعي كوچك و در محيطهاي ديگر كه بيشتر احساس راحتي ميكنند فعال باشند. اين كار را از سلام كردن، احوالپرسي، جواب سلام دادن و تعارف كردن شروع كنند. ـ با افراد فعال و پرتحركي كه احساس خجالت نميكنند بيشتر مأنوس شوند و از خجالتيها فاصله بگيرند. ـ قبل از سخن گفتن مطلب مورد نظر را نوشته، در ذهن مرور و تمرين كنند و در صورت امكان براي فردي از افراد خانواده و يا دوست خود بازگو نمايند.

ـ هنگام صحبت كردن به ديگران و قضاوت و حركات و سكناتشان هرگز توجه نكنند و به صحبتشان ادامه داده و با خونسردي به هدف خود بينديشند.

ـ موانع احتمالي و افكار و اعمال مزاحم را شناسايي و ذهن خود را براي مقابله با آن آماده سازند. مثلاً اگر خندة حاضران از ادامة سخن گفتن بازشان ميدارد، ايشان نيز بخندند. اجازة سوء استفاده به ديگران ندهند. كافي است به كار خود ادامه دهند. در صورت روبهرو شدن با واكنش آنان خود را در برابرشان ضعيف احساس نكنند.

ـ هرگز خود را سرزنش نكنند.

ـ هميشه كلامي براي گفتن و عمل يا هنري براي ارائه به جمع داشته باشند و آن را ارائه دهند. در جاهايي كه كمتر احساس كمرويي ميكنند و شبيه كلاس است، فعالتر باشند.

ـ ارتباط بصري با مخاطب را حفظ نمايند.

در آخر سفارش ميكنيم كتابهايي در زمينه راههاي افزايش اعتماد به نفس، روانشناسي اجتماعي، راههاي تقويت اراده از انتشارات اوليأ و مربيان را تهيه نموده و مطالعه كنند. نكته قابل توجه اين است كه رفع اين مسئله به تدريج و اندكاندك به دست ميآيد نه با چند جلسه تمرين و خواندن چند جلد كتاب. اجراي پيوسته دستورالعملها، تكنيكها و رفتارها در رسيدن به هدف سودمند است. اگر با رعايت نكات و دستورالعملهاي فوق نتوانستيد نتيجه بگيريد، مراجعه به يك مشاور متخصص را در اين زمينه سفارش ميكنيم.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.