مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44925 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:22

شهيد اول كيست؟
محمد بن مكّي، معروف به شهيد اول. شاگرد فخر المحققين و از اعاظم فقهاي شيعه است. در رديف محقق حلّي و علامه حلّي است. اهل جبل عامل است كه منطقهاي است در جنوب لبنان و از قديميترين مراكز تشيع است و هماكنون نيز يك مركز شيعي است. شهيد اول در سال 734 متولد شده و در 786 به فتواي يك فقيه مالكي مذهب و تاييد يك شافعي مذهب شهيد شده است. او شاگرد شاگردان علامه حلّي و از آن جمله فخرالمحققين بوده است. كتابهاي معروف شهيد اول در فقه عبارت است از: اللّمعه كه در مدت كوتاهي در همان زنداني كه منجر به شهادتش شد تاليف كرده است و عجيب اين است كه اين كتاب شريف را در دو قرن بعد فقيهي بزرگ شرح كرد، كه او سرنوشتي مانند مؤلف پيدا كرد؛ يعني شهيد شد و «شهيد ثاني» لقب گرفت. شرح لمعه تاليف شهيد ثاني است كه همواره از كتب درسي طلاب بوده و هست. كتابهاي ديگر شهيد اول عبارت است از: دروس، ذكري، بيان، الفيّه، قواعد. همه كتب او از نفايس آثار فقهي است. كتب شهيد اوّل نيز مانند كتب محقق و علامة حلّي در عصرهاي بعد، از طرف فقهاء شرحها وحاشيه هاي زياد خورده است.
در ميان فقهاي شيعه كتابهاي سه شخصيت فوق الذكر يعني محقق حلّي، علامه حلّي، شهيد اول كه در قرن هفتم و هشتم ميزيستهاند به صورت متون فقهي در آمده و ديگران بر آنها شرح و حاشيه نوشتهاند و كسي ديگر را نميبينيم كه چنين عنايتي به آثار او شده باشد. فقط در يك قرن گذشته دو كتاب از كتابهاي شيخ مرتضي انصاري چنين وضعي به خود گرفته است.
خاندان شهيد اول خاندان علم و فضل و فقه بوده‎اند و نسلهاي متوالي اين شرافت را براي خود نگهداري كردهاند.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج20ـ آشنايي با علوم اسلامي(فقه)
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.