مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44953 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

محمد بن ابراهيم قوامي شيرازي كه بود؟
محمد بن ابراهيم قوامي شيرازي، معروف به صدرا و صدرالمتألهين ، حكيم الهي و فيلسوف رباني بينظير كه حكمت الهي را وارد مرحلة جديدي كرد. صدرا در آنچه علم اعلي يا علم كلي يا فلسفة اولي يا حكمت الهي خوانده ميشود ـ و تنها همين بخش است كه به حقيقت، فلسفه است و فلسفة حقيقي خوانده ميشود، زيرا ساير بخشها اعم از رياضي و طبيعي در قلمرو علوم است ـ تمام فلاسفة پيشين را تحتالشعاع قرار داد، اصول و مباني اولية اين فن را تغيير داد و آن را بر اصولي خللناپذير استوار كرد.
فلسفة صدرا از يك نظر به منزلة چهارراهي است كه چهار جريان يعني حكمت مشائي ارسطويي و سينايي، و حكمت اشراقي سهروردي ، و عرفان نظري محييالديني ، و معاني و مفاهيم كلامي با يكديگر تلاقي كرده و مانند چهار نهر سر به هم برآورده، رودخانهاي خروشان به وجود آوردهاند. از نظر ديگر به منزلة صورتي است كه بر چهار عنصر مختلف پس از يك سلسله فعل و انفعالها افاضه شود و به آنها ماهيت و واقعيت نوين بخشد كه با ماهيت هريك از مواد آن صورت متغاير است.
فلسفة صدرا يك نوع جهش است كه پس از يك سلسله حركتهاي مداوم و تدريجي در معارف عقلي اسلامي رخ داده است.
فلسفة صدرا از نوع «سهل ممتنع» است؛ به ظاهر بسيار ساده است، عبارتش اديبانه و منشيانه است اما يك فرد بسيار مستعد، سالها بايد كار كند تا به مرحلة اول برسد؛ يعني بفهمد كه آن را نميفهمد تا بار ديگر با ديد ديگري وارد شود. بسي افراد سالها عهدهدار تدريس فلسفة صدرا بودهاند در حالي كه به عمق آن نفوذ نكردهاند. از اينرو توصيف و تحليل كار صدرا، كار هر فلسفهخواندهاي نيست.
صدرا شاگرد شيخ بهايي و ميرداماد بوده است. در شرحي كه بر اصول كافي نوشته، از شيخ بهايي به عنوان استاد علوم نقلي و از ميرداماد به عنوان استاد علوم عقلي ياد ميكند. وي در سال 1050 ضمن هفتمين سفر حج كه پياده ميرفت، در بصره درگذشت.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج14 ـ خدمات متقابل اسلام و ايران صفحه: 512
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.