مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44954 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آقا محمد بيدآبادي گيلاني اصفهاني كه بود؟
وي از اعاظم حكماي قرون اخيره و احياكنندة فلسفة ملاصدراست. از زمان صدرالمتألهين به بعد هر چند افكار و انديشههاي او در ميان فضلا، خصوصاً آنان كه سلسلة شاگرديشان به خود وي ميرسيده مطرح بوده است، ولي ظاهراً هنوز موج افكار پيشينيان از قبيل بوعلي و شيخ اشراق غلبه داشته است، خصوصاً در نحلهاي كه از ميرفندرسكي و سپس ملارجبعلي تبريزي انشعاب يافته است.
چنانكه ميدانيم ـ و خود ملاصدرا نيز بازگو ميكند ـ ملاصدرا در زمان خودش شهرت و احترامي نداشته است، مانند يكي از طلاب عادي زندگي ميكرده (مبدأ و معاد، ملاصدرا، چاپ سنگي/ 278.) در صورتي كه ملارجبعلي تبريزي (مثلاً) كه تقريباً معاصر اوست در مرحلهاي از احترام بود كه شاه و وزرا به ديدارش ميشتافتهاند. انديشههاي صدرا تدريجاً شناخته شد و رو آمد. ظاهراً آن دهانة فرهنگ كه اين آب جاري زيرزميني از آنجا كاملاً ظاهر شد و بر همه پديدار گشت، مرحوم آقا محمد بيدآبادي است.
وي مطابق نقل روضات مردي فوقالعاده زاهد، متقي، با گذشت، ايثارگر و سادهزيست بوده است. آقاي آقا شيخ آقا بزرگ تهراني در كتب خود از او به عنوان يك عارف سالك ياد ميكند. او واقعاً مردي اخلاقي و مهذب بلكه سالك بوده است. در سال 1352 شمسي دو رسالة كوچك از وي در «سير و سلوك» به زبان فارسي، وسيلة آقاي مدرسي طباطبايي، از افاضل قم، ضميمة مجلة «وحيد» چاپ شد. روح اخلاقي و عرفاني بيدآبادي موجب اعراض او از توجه به صاحبان زر و زور بود؛ آنها به او رو ميآوردند و او اعراض ميكرد.
بيدآبادي شاگردان بسياري پرورش داده است و در سال 1197 درگذشت.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج14 ـ خدمات متقابل اسلام و ايران صفحه: 518 الي 519
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.