مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44955 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:18

ملا علي نوري مازندراني اصفهاني كه بود؟
وي از بزرگترين حكماي الهي اسلامي و از افراد معدود انگشتشمار سه چهار قرن اخير است كه تا عمق فلسفة صدرايي نفوذ كردهاند. ابتداي تحصيلش در مازندران و قزوين بوده، سپس به اصفهان آمده و از محضر درس آقا محمد بيدآبادي و سيد ابوالقاسم مدرس اصفهاني استفاده كرده و خود بزرگترين حوزة حكمت را در اصفهان داير كرده است.
ملاعلي نوري از نظر تدريس و تشكيل حوزة درسي و تربيت شاگردان و طولاني بودن مدت كار تدريس و تربيت شاگرد (گفته شده قريب هفتاد سال) و ترويج علوم عقلي، كمنظير و شايد بينظير است.
هنگامي كه مرحوم محمدحسين خان مروي، مدرسة مروي را در تهران ساخت، از فتحعليشاه تقاضا كرد، ملاعلي نوري را از اصفهان براي تدريس معقول در اين مدرسه دعوت كند. شاه از او دعوت كرد و او در جواب نوشت، در اصفهان دو هزار محصل مشغول تحصيلاند كه چهارصد نفر آنها ـ بلكه متجاوز ـ كه شايستة حضور درس اين دعاگو هستند، در حوزة درس دعاگو حاضر ميشوند، چنانچه به تهران بيايد اين حوزه از هم ميپاشد. شاه مجدداً از او خواست يكي از بهترين شادگرهاي خود را براي تدريس در اين مدرسه انتخاب كند و او ملاعبدالله زنوزي را انتخاب كرد و فرستاد.
همة اين شاگردان از حومة اصفهان نبودهاند، از اطراف و اكناف در حوزة درس اين مرد بزرگ ـ كه ميگويند در حدود هفتاد سال تدريس كرده ـ شركت كردهاند و به اطراف پراكنده شده و علم و حكمت را با خود پراكندهاند.
صاحب روضات ميگويد: در كودكي او را در حالي كه پيرمردي سپيدمو بود ديدهام. در مسجد سيد به نماز مرحوم سيد محمدباقر حجه الاسلام ميآمد و بعد از نماز، با هم جلسه ميكردند. سيد حجة الاسلام، خود زماني شاگرد او بوده است. او و مرحوم حاجي كلباسي ـ كه مرجعيت و رياست اصفهان را داشتند و فوقالعاده محترم بودند ـ ملاعلي نوري را در مجالس بر خود مقدم ميداشتند (روضات الجنات/402).
با وجود حكماي بزرگ ديگر در آن زمان، آنچه بعدها ادامه يافت از طريق اين مرد بزرگ بود. بعضي حواشي مختصر و كوتاه از او بر اسفار باقي است كه در نهايت متانت و دقت است. گويند تفسير بزرگي بر سورة توحيد نوشته است. وي در سال 1246 درگذشته است

مجموعه آثار شهيد مطهري ج14 ـ خدمات متقابل اسلام و ايران صفحه: 520 الي 521
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.