مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44956 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

ميرزا مهدي بن ميرزا هدايتالله شهيد مشهدي كه بود؟
اين مرد از مشاهير فقها و معاريف علماي آن عصر است. در فقه و اصول از تلاميذ وحيد بهبهاني است. معاصر سيد مهدي بحرالعلوم و شيخ جعفر كاشف الغطاء است. ظاهراً اصفهاني الاصل است. در اصفهان در حوزة درس آقا محمد بيدآبادي حكمت آموخته و در مشهد اقامت كرده و فقه و اصول و معقول تدريس ميكرده است. ملاعلي نوري كه همدوره و همدرس او در حوزة بيدآبادي است، ضمن يك استفتاء از ميرزا ابوالقاسم قمي ـ كه در روضات مسطور است ـ به مناسبتي از او به عنوان ميرزا مهدي مشهدي ياد ميكند. اين مرد رياضيات نيز ميدانسته و آن را نزد پدرزن خود شيخ حسين عاملي مشهدي آموخته است. فرزندانش ميرزا هدايتالله و ميرزا عبدالجواد و ميرزاداود همه در فنون حكمت وارد بودهاند. دو فرزند اخير در رياضيات سرآمد عصر در خراسان به شمار ميرفتهاند. علم و حكمت در خاندان سيد مهدي شهيد در حدود صد و پنجاه سال ادامه يافت. مرحوم حاج ميرزا حبيب رضوي مجتهد، حكيم عارف شاعر مشهدي معروف (متوفي در 1327) نبيرة اوست، و همچنين مرحوم آقابزرگ حكيم شهيدي مشهدي، استاد مسلّم فلسفة خراسان در حدود نيمة قرن چهاردهم هجري قمري، متوفي در 1355 نبيرة ديگر اوست.
ميرزا مهدي، اشارات شيخ و پارهاي از كتب رياضي تدريس ميكرده. در سال 1152 متولد و در سال 1218 در بست بالا خيابان مشهد، در جريان دفاع از حقوق مردم و مبارزه با دستبرد نادر ميرزا نوة نادرشاه به اموال آستانة مقدسة رضوي، به دست نادر ميرزا شهيد شد

مجموعه آثار شهيد مطهري ج14 ـ خدمات متقابل اسلام و ايران صفحه: 522
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.