مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44960 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

شيخ فريدالدين عطار نيشابوري كه بود؟
از اكابر درجة اول عرفاست. در نثر و نظم تأليف دارد. تذكرة الاولياء او كه در شرح حال عرفا و متصوفه است و از امام صادق (ع) آغاز ميكند و به امام باقر (ع) ختم مينمايد، از جملة مآخذ و مدارك محسوب ميشود و شرقشناسان اهميت فراوان به آن ميدهند. همچنين كتاب منطق الطير او يك شاهكار عرفاني است.
مولوي دربارة او و سنايي گفته است:
عطار روح و سنايي دو چشم او ما از پي سنايي و عطار ميرويم
و هم او گفته است:
هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم يك كوچهايم
مقصود مولوي از هفت شهر عشق، هفت وادياي است كه خود عطار در منطق الطير شرح داده است.
محمود شبستري در گلشن راز ميگويد:
مرا از شاعري خود عار نايد كه در صد قرن چون عطار نايد
عطار شاگرد و مريد شيخ مجدالدين بغدادي از مريدان و شاگردان شيخ نجمالدين كبري بوده است، و همچنين صحبت قطبالدين حيدر را ـ كه او نيز از مشايخ اين عصر است و در تربت حيدريه مدفون است و انتساب آن شهر به اوست ـ نيز درك كرده است.
عطار مقارن فتنة مغول درگذشت و به قولي به دست مغولان در حدود سالهاي 626 ـ 628 كشته شد.

جموعه آثار شهيد مطهري ج14 ـ خدمات متقابل اسلام و ايران صفحه: 571
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.