مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44961 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:41

محيي الدين عربي حاتمي طايي اندلسي كه بود؟
وي از اولاد حاتم طايي است. در اندلس تولد يافته، اما ظاهراً بيشتر عمر خود را در مكه و سوريه گذرانده است. شاگرد شيخ ابومدين مغربي اندلسي از عرفاي قرن ششم است. سلسلة طريقتش با يك واسطه به شيخ عبدالقادر گيلاني ميرسد.
محييالدين ـ كه احياناً به نام «ابن العربي» نيز خوانده ميشود ـ مسلّماً بزرگترين عرفاي اسلام است؛ نه پيش از او و نه بعد از او كسي به پاية او نرسيده است. به همين جهت او را «شيخ اكبر» لقب دادهاند. عرفان اسلامي از بدو ظهور، قرن به قرن تكامل يافت؛ در هر قرني ـ چنانكه اشاره شد ـ عرفاي بزرگي ظهور كردند و به عرفان تكامل بخشيدند و بر سرمايهاش افزودند. اين تكامل تدريجي بود، ولي در قرن هفتم به دست محييالدين عربي «جهش» پيدا كرد و به نهايت كمال خود رسيد. محييالدين عرفان را وارد مرحلة جديدي كرد كه سابقه نداشت. بخش دوم عرفان، يعني بخش علمي و نظري و فلسفي آن وسيلة محييالدين پايهگذاري شد. عرفاي بعد از او عموماً ريزهخوار سفرة او هستند. محييالدين علاوه بر اينكه عرفان را وارد مرحلة جديدي كرد، يكي از اعاجيب روزگار است. انساني است «شگفت» و به همين دليل اظهار عقيدههاي متضادي دربارهاش شده است. برخي او را ولي كامل، قطبالاقطاب ميخوانند و بعضي ديگر تا حد كفر تنزلش ميدهند. گاهي مميتالدين و گاهي ماحيالدينش ميخوانند. صدرالمتألهين فيلسوف بزرگ و نابغة عظيم اسلامي، نهايت احترام براي او قائل است؛ محييالدين در ديدة او از بوعلي سينا و فارابي بسي عظيمتر است. محييالدين بيش از دويست كتاب تأليف كرده است. بسياري از كتابهاي او و شايد همة كتابهائي كه نسخه آنها موجود است چاپ نشده است. مهمترين كتابهاي او يكي فتوحات مكيه است كه كتابي است بسيار بزرگ و در حقيقت يك دائره المعارف عرفاني است. ديگر كتاب فصوص الحكم است كه گرچه كوچك است، ولي دقيقترين و عميقترين متن عرفاني است؛ شروح زياد بر آن نوشته شده است. در هر عصري شايد دو سه نفر بيشتر پيدا نشده باشد كه قادر به فهم اين متن عميق باشد. محييالدين در سال 638 در دمشق درگذشت و همانجا دفن شد. قبرش در شام هماكنون معروف است.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج14 ـ خدمات متقابل اسلام و ايران صفحه: 572 الي 573
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.