مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44985 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

يك دختر چگونه ميتواند داراي شخصيت عالي شود؟ شخصيت در چه چيزهايي است و چگونه ميتوان آنها را به دست آورد؟از ديدگاه اسلام، شخصيت حقيقي و متعالي در ساية تقواي الهي و پاكدامني همراه با علم و دانش به دست ميآيد و اين امر اختصاص به مرد يا زن ندارد. البته ستونهاي اصلي شخصيت افراد، قبل از تولد يعني دوران بارداري مادر، پايهريزي ميشود و به خاطر اهميت اين مسأله در شرع مقدس، توصيههاي فراواني در مورد انتخاب به خصوص در مورد زن كه مادر فرزندان خواهد بود، آمده است ; زيرا خصوصيات اخلاقي و شخصيتي مادر به طور مستقيم و بارز در ساخته شدن فرزند تأثير ميگذارد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.