مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44986 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

آيا محيالدين بن عربي سني است؟

به طور قاطع نميتوان گفت كه محييالدين بن عربي (560 - 638)(1) شيعه است يا سني، زيرا آثاري كه از او برجاي مانده است، متفاوت بوده و به يك شكل و سياق خاص نيست تا مذهب و عقيده خاص از آنها استنباط شود. به همين خاطر، صاحبان انديشه در تعيين مذهب او اختلاف نظر دارند،(2) گرچه مشهور آن است كه سني بوده است. برخي از عالمان شيعه مانند حاج ميرزا حسين نوري (1254 - 1320) افكار او را نپسنديده و او را سني متعصب خوانده است.(3) محسن امين نيز او را از عالمان سنت به حساب آورده است.(4)

برخي ديگر از عالمان شيعي وي را از محبان اهل بيت(ع) و شيعه دانسته و برخي از مباني و عملكرد او را - كه به ظاهر حكايت از سني بودن وي داشته است - تأويل نمودهاند. شيخ بهائي گويد: چون ابن عربي در محيطي سكونت داشته كه سالها نخست تسلط بني اميه و مركز خلافت آنها بوده، مجبور به تقيه شده است. علماي موافق ديگر به نحوي در تأييد او سخن گفتهاند ابن ابي الجمهور احسائي از او به عنوان شيخ اعظم ياد كرده و قاضي نورالله شوشتري به تفصيل به اثبات شيعه بودن او پرداخته است.(5) مرحوم آقا بزرگ تهراني وي را از مؤلفان شيعه به حساب آوردهاند.(6)

پينوشتها:

1 - دايرةالمعارف بزرگ اسلامي، ج 4، ص 226.

2 - دايرةالمعارف تشيع، ج 1، ص 347.

3 - همان.

4 - اعيانالشيعه، ج 2،ص 65.

5 - دايرةالمعار تشيع، ج 1، ص 347.

6 - الذريعه، ج 13، ص 261 و ج 22، ص 317 و ج9، ص 26 و 16.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.