مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45002 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

غريزه با الهام چه فرقي دارد؟
شايد بتوان گفت غريزه و الهام هر دو در يك مورد مشترك باشند و آن اينكه هر دو آموخته هايي بدون تعليم هستند; چنانكه زنبور به طور غريزي كندو را اداره مي كند، آدمي نيز به همين گونه از كودكي در برابر محبّت پاسخ مي دهد يا شير مي خورد. امّا از اين جهت كه ماهيّت الهام در باب مسائلي برتر است و از بيرون اعطاء مي شود، با غريزه تفاوت مي يابد. از اين رو، در قرآن ادراك خوبي و بدي با لفظ الهام آمده است: «فالهمها فجورها و تقويها; پس به نفس انسان نافرماني و پرهيزكاري را الهام نمود»(17).
در روانشناسي نيز تعريف غريزه چنين آمده است پاسخ ناآموخته براي سازگاري.

(بخش پاسخ به سؤالات )
             جــوانان
             جوان و مشكلات شخصي                      مشـاوره             

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.