-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)
-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45033 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

اصولاً چرا زنان بايد حجاب يا پوشش داشته باشند ؟
آيا خداوند با زنان نامحرم است كه زنان وقت نماز خواندن بايد حجاب داشته باشند ؟
« حجاب »علاوه برآنكه دستور صريح قرآن كريم است ( آيات 29 و 30 سوره نور )
براي نايل آمدن يك فرد مسلمان به لوازم ايمان امري ضروري است . حجاب علاوه براينكه فرد راازنفوذ وتسلط شيطان درامان نگه مي دارد . درسالم سازي يك جامعه نقش كليدي دارد . بايد توجه كرد كه ازديدگاه قرآن ، حجاب منحصر به زنان ويا پوشيدن چادر نيست ، بلكه مردان وزنان مأمور به رعايت حجاب ( به معني پوشش لازم برنگاه ومواضع بدن خويش براي دورماندن ودور نگهاشتن از گناه ) اند وچشم ها نيز مانند بدن بايد فرو افتاده ومحجبه باشد واز نگاههاي مسموم وآلوده پرهيز شود .
حجاب نتايج و پيام هاي فراواني دارد كه برخي ازآنها به قرار زير است :
1- رعايت كننده حجاب ، بندگي خدا مي كند نه اطاعت از هواها ونيازها ي نفساني وشيطاني
2- حجاب جامعه را ( مرد وزن ) از آلوده شدن دور مي كند
3- افراد جامعه به مسائل ونيازهاي اساسي مي پردازند وازانحراف افكار وتوجه ها پرهيز مي شود .
4- امنيت رواني ورفتاري فرد محجبه درمجامع عمومي تأمين مي شود
5- ميل افراد شرور ومعصيت كار رادرترويج گناه كنترل مي كند وباعث ترس ودوري آنها از ارتكاب بر معصيت مي شود
6- به رشد وشكوفايي يك جامعه توأم باامنيت وآرامش مورد نياز آن ، كمك مي كند
7- حضور بي دغدغه فرد محجبه رادرانجام رسالت اجتماعي خويش ممكن مي كند
8- از پاشيدگي وتزلزل زندگي هاي شكل گرفته افراد جلوگيري مي كند
9- قلب ها وروحهاي آدم ها از توجه به معصيت دور نگهداشته موجب انتقال توجه ها به خدا مي شود و000
ازجمله آثار حجاب ايجاد « خضوع وخشوع » و «بندگي » درفرد است ونماز كه جايگاه لازمي براي بندگي است با حجاب تزيين مي شود .
علاوه براين چگونه مي توان به محضر خدا حاضر شد وباوي به عبادت ونجوا ومناجات پرداخت ، درحاليكه حكم اورارعايت نكرده باشيم آيا « بصير » بودن خداوند بر« انسانها»جواز آن مي شود كه آدمها « عريان » با شند چون حجابي براي خداوند وجود ندارد واوبا هيچكس نامحرم نيست !

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.