-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)
-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45059 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

دختراني كه بدحجاب مي باشند مورد توجه بيشتر هستند، درحالي كه به افرادمحجبه بي توجهي مي شود× پس چگونه بايد رفتار كرد؟
دانشجوي گرامي براي شما بايد روشن باشد كه هر شخصي براسا نظام ارزشي واعتقاديي كه بدان اعتقاد دارد و پايبند است ، عمل مي كند، بنابراين ازديدگاه فردي بايد انتظار داشت كه هر شخصي طبق نظام ارزشي خود لباس بپوشد، آرايش كند و رفتار نمايد و اين را شنيده ايد كه مي گويند رفتار و ظاهرهر فرد بيانگر طرز فكر و انديشه او است و اين سخن يك واقعيت است چرا كه به هر حال وي اين رفتار و ظاهر را خوب تشخيص داده است و از ديدگاه اجتماعي نيز اين جامعه است كه براساس نظام ارزشي جمعي و گروهي خودبراي برخي جلوه هاي رفتاري ارزش قايل است و برخي ديگر را مردودمي شمارد .حال اگر بين نظام ارزشي شما به عنوان يك فرد با نظام ارزشي جمعي و گروهي جامعه نوعي ناسازگاري وجود دارد بايد با تكيه بر استحكام اعتقادات و نظام ارزشي مورد قبولتان از عملكرد خود دفاع كنيد و در عمل به آن چه خوب مي دانيد سخت و شديد پايبند باشيد .چرا كه معيار و قانون درلباس پوشيدن ، آرايش نمودن و رفتار كردن و ...اعتقاد و نظام ارزشي است نه در يك جماعت شدن حتي آن كه در يك جماعت مي شود از اين روست كه مي پندارد همرنگي با جامعه ارزش است در حالي كه هرگز چنين نيست ،بنابراين با تكيه بر معيارهاي پذيرفته شده از طرف شما كه همان آين حنيف اسلام است رفتار كنيد و جامعه پذيري هرگز ارزش نبوده و نيست مگر برافرادي كه دو چشم بيشتر نداشتن و الا شخص برخوردار از عقل و تدبير به صرف مشاهده ، تقليد و تكرار نمي كند حتي برخي حيوانات به چنين شيوه اي رفتارشان را تغيير نمي دهند تا چه رسد به موجودي به نام انسان كه تنهاسرمايه آن و مرز جدايي او از ديگر موجودات ، عقل است . اگر عقل و تدبير دررفتارها، عملكرد فردي و اجتماعي ما شكل لباس ، آرايش و ظاهر و ...اثر نداشته باشد و تاثير نگذارد پس در كجا به كار مي آيد و كجا به درد مي خورد؟ براي عقل چه كارآيي سراغ داريد؟ بنابراين بايد به شكل و گونه اي رفتار و عمل كنيم كه نظام ارزشي برآمده از عقل و تدبير آن را مي پسندد .در پايان به اين نكته مهم توجه داشته باشيد كه وقار و متانت دختران خواسته اصلي و گوهرگمشده جوانان شايسته است كه در موقع انتخاب براي ازدواج حتما معياراصلي خواهد بود و براي زندگي دايمي خود حتما به دنبال چنين دختراني مي آيد و شما با اطمينان خاطر به پايبندي خودتان نسبت به حفظ حجاب ومتانت ادامه دهيد .ان شاالله كه با بهترين ها زندگي مشترك را آغاز مي كنيد .ج ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.