-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45816 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

علماي اسلام چه آداب ووظايفي را براي قضاوت و تشكيل دادگاهها بيان ميكند؟
اسلام به خاطر اهميت قضا، تنها به لزوم صفاتي در قاضي اكتفاء نميكند، بلكه براي قُضات و تشكيل دادگاهها، آداب ووظايفي را بيان ميكند و روي آن تأكيد مينمايد كه قضات به هنگام قضاوت اين آداب و وظايف را مراعات نمايند تا از آلودگي به ظلم و ستم سالم بمانند و به انصاف و حق و عدل نزديك شوند.
فقهاي اسلام در كتابهاي خود براي قضاوت و تشكيل دادگاهها آداب و تشريفاتي ذكر كردهاند آدابي كه رعايت آنها براي قضات و دادرسان يا رجحان دارد، يا بايد مورد توجه آنان واقع گردد.
مرحوم محقق در كتاب شرايع الاسلام در كتاب «قضاء» در آداب قضاء مينويسد: آداب قضا بر دو قسم است: مستحب و مكروه، آدابي كه فعلش براي قضات رجحان دارد عبارتند از:
1ـ قاضي براي اينكه كاملاً از اوضاع محل خدمت خود اطلاع داشته باشد، از اهل شهر، فرد مورد اعتمادي را پيدا كند و آنچه را كه در امور شهر ميخواهد بداند، از او سئوال نمايد.
2ـ براي اينكه ارباب رجوع به او دسترسي بيشتري داشته باشند، مكاني در وسط شهر برگزيند.
3ـ مكاني كه براي قضاوت و دادرسي مينشيند، بايد در محل آشكار باشد، مثل ميدان يا هر فضاي باز، تا دسترسي به او آسان گردد.
4ـ فقهاء و علماء را جهت مشاوره به دادگاه دعوت نموده تا آنكه در مسائل پيچيده قضا و دادرسي با آنان مشورت نمايد، چهبسا ممكن است در موضوع و يا حكمي قاضي اشتباه نمايد، از اين جهت بههنگام صدور حكم بايد علما در محضر قاضي باشند، تا از او رفع اشتباه نمايند.
5ـ وقتي يكي از طرفين دعوا از حدود شرع تجاوز كند، قاضي او را با رفق و مدارا به خطا و اشتباه خود متوجه ميسازد.
آدابي كه فعل آنها براي قاضي مكروه است:
1ـ براي دادگاه دربان و حاجب قرار دهد.
2ـ در حال غضب به امور قضائي رسيدگي نمايد.
3ـ مكروه است با هر حالتي كه مثل غضب انسان را به خود مشغول ميسازد، داوري نمايد، مانند گرسنگي، تشنگي، حزن، شادي، رنج و به هنگام فشار بول و غائط و يا خواب .
4ـ هنگام قضا، بيش از حد خود را عبوس جلوه داده و خود را گرفته نشان دهد، تا آنكه متخاصمان در دادگاه نتوانند سخن بگويند. و نيز بسيار گشاده روئي يعني آنقدر ملايم و متبسم باشد كه مراجعه كنندگان. در محضر او جري شوند.
مرحوم محقق، پس از آن مسائلي را ذكر كرده، حاكي است كه در دادرسي بايد دقت بيشتري شود از جمله ميگويد:
هرگاه قاضي به مترجم نياز داشته باشد، بايد از دو مترجم عادل استفاده كند.
قاضي اگر احتياج به دبير و نويسنده داشته باشد، بايد نويسنده بالغ، عاقل، مسلمان، عادل و آگاه باشد، تا مطمئن شود كه فريب نميخورد و اگر فقيه باشد چه بهتر.
تحميل تكاليف شاق و سنگين بر شهود اگر از افراد صاحب بصيرت و متدين باشند، مكروه است، مانند اينكه بين شهود تفرقه بيندازد و يا آنكه در مشخصات قضيه زياد از حد مبالغه نمايد، مثل آنكه بر شهود بگويد چرا شهادت ميدهيد و يا، اين چه نحو شهادت دادن است؟
بديهي است اين عمل هنگامي مكروه است كه دادرس در صحت شهادت شهود مردد نباشد، ولي در صورت شك و ترديد جايز، بلكه مستحب است.
وقتي شاهد شهادت ميدهد، قاضي نبايد، در سخنان او مداخله كند و يا به دنبال سخنان او، سخن بگويد، بلكه بايد ساكت باشد تا سخن او تمام شود.
مكروه است قاضي يكي از متخاصمان خود را مهمان كند، زيرا اين عمل باعث تقويت طرفي خواهد شد كه قاضي او را مهمان كرده است.
آنگاه مرحوم محقق، مسأله «رشوه» را عنوان كرده ميگويد: «اخذ رشوه بر مرتشي حرام است و كسي كه رشوه ميدهد تا در پرتو آن تحصيل حكم نمايد نيز گنهكار است ولي اگر طرف دعوا ذي حق باشد و نتواند بدون دادن رشوه به حق خود برسد، پرداخت رشوه حرام نميباشد، ولي بر «مرتشي» است كه مالي را كه بهعنوان رشوه دريافت كرده است، به صاحب آن مسترد دارد و در صورت تلف، مثل يا قيمت آن را به رشوه دهنده رد نمايد».

مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.