-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45819 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ديدگاه روايات در مورد اهميت وجايگاه امر قضا و مقام قاضي چگونه است؟
اسلام، بر اهميت منصب قضاء و بزرگي مسئوليت و مقام قاضي تاكيد ميكند، لذا پيامبر گرامي ميفرمايد: قضات بر سه دسته هستند، يك دسته از آنان در بهشت و دو دسته ديگر جايگاهشان جهنم است:
1- آنكه جايگاهش در بهشت است، مردي است كه حق را ميشناسد و به حق قضاوت ميكند.
2- مردي كه حق را ميشناسد ولي در حكم، از آن تجاوز ميكند.
3- مردي كه از روي جهالت حكم ميكند. اين دو دسته در آتش جهنم ميباشند.
(جامع الاصول/ ج 10/ ص 545).
در روايت ديگر، امام صادق(ع) فرمود:
« القضا اربعه: ثلاثه في النار و واحد في الجنه: رجل قضي بجور و هو يعلم فهو في النار و رجل قضي بجور و هو لا يعلم فهو في النار و رجل قضي بالحق و هو لا يعلم فهو في النار و رجل قضي بالحق و هو يعلم فهو في الجنه»
[قضات چهار دسته هستند، سه دسته از آنها در جهنم جايگاه دارند يك دسته در بهشت مي باشد :
1- مردي كه آگاهانه به ناحق قضاوت نمايد.
2- مردي كه نا آگاهانه به ناحق قضاوت كند.
3- مردي كه به حق قضاوت كند ولي عالم به حكم نباشد. اين سه دسته در دوزخ مي باشند.
4- مردي كه از روي علم و آگاهي به حق قضاوت كند، جايگاهش در بهشت است.] ( وسائلالشيعه/18/ ص 11).
اميرمؤمنان علي(ع) درباره كسي كه متصدي مقام قضا باشد، ولي نسبت به آن اهليت نداشته باشد، ميفرمايد:
« … ديگري كسي است كه در گرداب جهل و ناداني گرفتار شده و پاي فرارش در اعماق منجلاب و فتنه و فساد مانده، و چشم جانش از نگريستن به فروغ رستگاري، كور و عاجز است نادانان او را دانا ميانگارند در حالي كه او بر آنچه حكم ميكند و ميانديشد كاملاً نادان است.
هر بامداد كه سر از خواب باز مي گيرد، دل در هواي افزوني گناهاني است كه به مراتب اندكش بهتر است و كثرتش بدتر. جام جانش از گندابهاي جهل و بي خبري لبالب است ، و با اين حال بر كرسي قضاوت ميان مردم تكيه زده و مدعي چيزي است كه بر غير او هم، عيان و آشكار نيست .
آن زمان كه در كار ناشناخته اي گرفتار شود و تلاش نمايد، تا مسئله اي را حل كند، به دستاويزهاي سست و بيهودهاي چنگ ميزند كه از انديشه كودكانه و خامش تراوش مييابد و بلاهتش تا به آن پايه است كه بر پاسخ خود اعتقاد و ايماني وافر دارد، او در تارهاي عنكبوتي و گمراهي خود تلاشي سخت و احمقانه دارد، نه به درستي آن اطمينان دارد و نه اعتقادي به نادرستي آن » (نهج البلاغه/خطبه17).
امام(ع) به دشواري وضع قاضي و سختي اجراي حق و عدلي كه هدف اساسي قضا است اشاره ميفرمايد:
«فالحق اوسع الاشيا ء في التواصف و اضيقها في التناصف» (نهج البلاغه/خطبه216).
] دائره حق در توصيف و در مرحله سخن از هرچيز وسيعتر است ولي بههنگام عمل كموسعتترين دائرهها است[.

مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.