مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45825 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:660

محال بودن اجتماع نقيضين چگونه است؟
مسائلي كه انسان آنها را از راه عقل درك مي كند بر دو گونه است:
1. مسائل بديهي;
2. نظري.
مسائل بديهي چيزهايي است كه عقل و خرد بدون تشكيل مقدّمات و انديشه آنها را درك مي كند و مسائل نظري چيزهايي است كه با انديشه و مقدّماتي مي توان به آنها دست يافت.
مسئله محال بودن اجتماع نقيضين از مسائل بديهي است كه نيازي به انديشه و

ـ125ـ
ترتيب مقدّمات ندارد و اگر در اين مسئله درك عقل و خرد را در وجود خويش اشتباه بدانيم در اين صورت نمي توانيم به هيچ يك از مسائلي كه خرد ما را از راهنمايي مي كند اعتماد پيدا كنيم.
مسئله محال بودن اجتماع نقيضين مسئله يي است كه زير بناي تمام ادله و براهين در مسائل علمي و فلسفي است و اگر آن را ناديده گرفتيم ديگر نه خداشناسي و نه اعتقاد به ديگر مسائل اعتقادي صورت علمي پيدا نخواهد كرد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ126ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.