-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4583 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا اساساً برنامه هايي در خصوص جلوگيري از فساد و عدم گسترش آن آنطور كه بايد تدوين نمي شود ؟ لطفاً توضيح دهيد؟
فساد كه نقطه مقابل آن صلاح است به هر گونه تخريب و ويرانگري گفته مي شود تمام نابسامانيهائي كه در كارها ايجاد مي گردد و همه افراطها و تفريطها در كل مسائل فردي و اجتماعي مصداق فساد است . در قرآن كريم آيات متعددي در مقابله با فساد و مفسده في الا رض كه مجازات سنگيني چون اعدام و قطع دست و پا و… برايش در نظر گرفته است . در سوره رعد آيه 25 مي خوانيم :
«ان يوصل و يفسدون في الارض اولك لهم اللعنهً و لهم سؤا لّدار »
ترجمه : و آنانكه عهد الهي را پس از محكم كردن مي شكنند و پيوندهايي را كه خدا دستور بر قراري آن را داده قطع مي كنند و در روي زمين فساد مي نمايند لعنت براي آنهاست و بدي و مجازات آنان براي آخرت است .
آيه مي گويد : پيمان شكنان و مفسدان في الا رض تنها به زندگي دنيا خشنودند در حاليكه زندگي دنيا در برابر آخرت متاعي ناچيز بيش نيست . در آيات ديگر بحث فساد و افساد و گناهان ديگري كه بزرگتر است و آن جنگ با خدا و رسول و جانشين او و ولّي امر مسلمين كه همان پيمان شكنان هستند صحبت به ميان آورده وعده عذاب در دنيا و آخرت داده است . واز مجموع آيات كريمه قرآن در سوره هاي مختلف به خوبي مي توان استفاده كرد كه فساد في الارض معني گسترده و وسيعي دارد مانند جنايت فرعون مروجين فحشا و منكرات داير كننده مجالس لهو و لعب بد حجابي ، بي حجابي كمفروشي و صدها مصداق ديگر كه مي توان نام برد كه يك مرتبه شما اشاره فرموديد و بايد قبول كرد كه فساد در زمين و إفساد يك واقعيتي است در زندگي اجتماعي انسانها كه متأسفانه موضعي نيست و در يكجا متوقف نمي شود بلكه در سطح اجتماع و در روي زمين گسترش پيدا ميكند و از يك گروه مانند ميكروب مسري و خطرناك زود گسترش پيدا كرده و همه گير مي شود و جامعه را آلوده مي سازد پس بايد براي ريشه كن كردن مفاسد اجتماعي و اخلاقي به هر وسيلة ممكن متوسل شد و جلوي فساد را گرفت و به توزيع شرايط امر به معروف ونهي از منكر را اجرا نمود . اول به زبان خوش امر به معروف ونهي از منكر كه از واجبات ترك شده است ! و نصيحت و پند و اندرز و ارتقاء سطح فكري و فرهنگي و … كه آخرين درجه شدت عمل به جنگ متوسل شد . و از آيات قرآن اين استفاده هم مي شود كه : يكي از اهداف بزرگ بعثت پيامبران پايان دادن به فساد در روي زمين بمعني وسيعش بوده است آنجا كه از قول شعيب پدر زن موسي ( ع ) مي گويد : إن اريد الا صلاح مااستطعت
شعيب در برابر فساد آن قوم سر كش مي گويد « تنها هدف من اين است كه تا آنجا كه در قدرت دارم به مبارزه با فساد برخيزم و اصلاح كنم .
پس قرآن وظيفه همه را روشن نموده است كه بايد در حّد توان از خود شروع كرد و سپس خانواده و اقوام و محله و جامعه را از هر گونه فساد جلوگيري نموده امر به معروف و نهي از منكر و شرائط آن كه مذكور شدانجام دهيم تا در مقابل خون شهداء و ائمه اطهار شرمنده نگرديم .
بنابراين زمينه و پذيرش يك جامعه در روند اصلاحات فكري و اخلاقي و اجتماعي يك جامعه موثر است و اصلاح كار همگاني دولت و ملت فرد و اجتماع است البته براي بستر سازي آن نهاد فرهنگي و فرهيختگان بايد بيشتر تلاش كنند . ضمن اينكه در مرحله اول براي رفع موانع فساد بايد از خود شروع كنيم قوا انفسكم و اهليكم نارا
از خودتان و كسانيكه تحت تكفل و در حيطه وسعت و اثر پذيري شماست شروع كنيد هر كسي در هر جا باشد خود را اصلاح كند جامعه اصلاح مي شود . امام خميني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.