مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45833 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:284

اصالت وجود به چه معني است؟
هر ممكني مركب است از وجود و ماهيت وجود جنبه هستي و ماهيت جنبه چيستي است ولي آنچه در خارج اصالت و عينيت دارد برهاناً يكي از اين دو جنبه است يا وجود و يا ماهيت و هر دو جنبه نمي تواند داراي اصالت و عينيت باشد وجود داراي اصالت و عينيت است و ماهيت امري است انتزاعي و اعتباري كه از حد وجود انتزاع مي شود.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ20ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.