مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45841 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

انسانهايي كه از قدرت تعقل كمتري بر خوردارند چگونه مي توانند مثل ديگران به كمال وظيفه را ادا كند؟
گر چه يكي از معيارهاي تكليف عقل مي باشد و كسي كه از تعقل خويش در كارها بيشتر بهره مي گيرد، ارزش بيشتري به كار مي دهد. اما ميزان محاسبه نيز به همان مقدار متفاوت مي شود. يعني از هركسي به اندازه اي كه داده اند مي خواهند ومقياس ارزش نزد خداوند نيز عمل به داده هاست نه انباشت سرمايه، چه سرمايه معنوي باشد چه مادي. دو آيه زير پاسخ دقيق موضوع را به عهده دارند.
1 - لا يكلف الله نفساً الاّ ما ايتها
خداوند هيچكس را تكليف نمي كند مگر به اندازه آنچه داده است
2 - ان اكرمكم عندالله اتقيمكم
گرامي ترين شما نزد خداوند، با تقواي ترين شماست

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
(1)1 - سوره طلق آيه 7
(2)2 - سوره حجرات، آيه 13 .

ـ2456ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.