مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45866 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

جنس و فصل چيست؟
نوع كلي است كه تمام المشترك ميان افراد متفق الحقيقه مي باشد كه وقتي از آن افراد بماهو سؤال شود نوع در جواب گفته مي شود مثلا وقتي گفته شود زيد و عمر و بكر ماهو؟(ترجمه زيد و عمر و بكر چيستند؟) در جواب گفته مي شود انسان بنابراين انسان نوع خواهد بود. و جنس كلي است كه تمام المشترك ميان افراد مختلفه الحقيقه است به گونه اي كه وقتي از آن حقائق مختلفه الحقيقه سؤال شود و گفته شود مثلا انسان و بقر و غنم ماهو؟(انسان و گاو و گوسفند چيستند) گفته مي شود حيوان و فصل كلي است كه در جواب از سؤال از مميز يك ماهيت از ساير انواع مشترك واقع مي شود مثلا انسان و بقر و غنم در حيوانات با يكديگر مشتركند ولي هر كدام يك ويژگي ذاتي مخصوص بخود دارند آن ويژگي ذاتي كه در سؤال واقع مي شود و اين ماهيت را از ساير انواع ممتاز مي سازد فصل است مانند ناطق كه انسان را از ديگر حيوانات امتياز مي دهد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ111ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.