-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4587 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مطالعه كتابهايي كه توسط دانشمندان غربي نوشته مي شود ، نياز به مشورت دارد ؟
مطالعه يكي از عواملي است كه روح و فكر انسان را تغذيه مي كند و عقايد انسان را بنيان مي نهد از اين رو فوق العاده بايد نسبت بدان اهتمام ورزيد و سعي كرد تا اين غذاي فكري و روحي مسموم نباشد ، همانگونه كه غذاي مسموم بدن انسان را دستخوش ناراحتي مي سازد و اعتدال مزاج را متوقّف مي كند غذاي فكري مسموم ( مطالب نادرست اعتقادي و فكري ) فكر و روح انسان را گمراه و منحرف ساخته و احياناً زمينه را براي انحراف اساسي و در نتيجه بدبختي ابدي و هميشگي انسان فراهم مي آورد .
از اين رو در احاديث آمده : « من اصغي الي ناطق فقد عبده . . . هر كه گوش به سخن ناطق و گوينده اي فرا دهد وي را پرستيده است اگر گوينده سخنش از خدا باشد پرستش وي پرستش خدا است و اگر سخن گوينده شيطاني باشد پرستش شيطان خواهد بود . » و اين بدان لحاظ است كه استماع سخن حق يا باطل غذاي فكري و روحي است و زمينه رشد يا سقوط انسان را عهده دار مي باشد بر اين اساس كتابي كه انسان مطالعه مي كند بايد يا براساس راهنمايي متخصص ديني باشد تا استفاده از آن روح و فكر انسان را مسموم نكند و رشد معنوي و روحي و فكري به انسان بدهد بنابراين مطالعه كتابهاي مختلفي كه درباره مكتبهاي مختلف فكري و عقيدتي نوشته شده براي كساني كه هنوز عقايد آنان براساس استدلال و منطق تحكيم و استوار نشده است زيان مند و خطرناك است و از مطالعه اين گونه كتابها پيش از آموزش عقايد و تعاليم ديني بايد اجتناب ورزيد و يا مطالعه خويش را تحت مراقبت و نظر يك متخصص ديني كه از مكتبهاي غربي بطور كامل آگاهي دارد قرار داد .
به هر صورت بايد مسلح به اصول نقد باشيم ، يا از كسي كه توانمندي نقد دارد استفاده كنيم . اكنون تنوع افكار و انديشه ها حجم زيادي را تشكيل داده اند كه تشخيص سره از ناسره را مشكل نموده است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.