مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45874 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:34

تفاوت جهان بيني و ايدئولوژي چيست؟
جهان بيني عبارت است از بررسي كلي در زمينه هستي و به طور كلي هستي شناسي جهان بيني گويند و مسائل عمده جهان بيني عبارتست از هستي شناسي، خداشناسي، انسان شناسي، راه شناسي و ... پس در جهان بيني همواره به بررسي و شناخت هستي، مي پردازيم، يا هستي مطلق(خدا) و يا هستي محدود(انسان و...) ولي ايدئولوژي عبارتست از بايدها و نبايدها، اين كه انسان چه كند و چه نكند و به طور كلي خطوط اساسي زندگي انسان، روشها، خوبها، بدها، هدفها و وسيله ها نيازها و دردها و درمانها مسئوليتها و تكليفها و... و همه همه ايدئولوژي را تشكيل مي دهند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ87ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.