مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45879 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

دليل بر حدوث عالم چيست؟
حدوث در لغت به معناي پديد آمدن و واقع شدن امر تازه، و در اصطلاح وجود بعد از عدم است، جهان متشكل از موجوداتي است كه هر كدام محدوديت وجودي دارند و محدويت نشانه داشتن ماهيت و فقر ذاتي است، بنابراين هر موجودي محدودي حادث است، پس جهان نيز حادث است و آنكه داراي ذاتي قديم و ازلي است، خداي متعال است و حدوث جهان - خواه مجرد و يا مادّي - ما را به ازليّت و قديم بودن خداي متعال راهنمايي مي كند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ28ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.