مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45880 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:41

مناط حركت جوهري چيست؟
مناط حركت جوهري تدرج و داشتن امتداد زماني است و موجودات مجرد خارج از ظرف زمان و غيرقابل انطباق بر امتداد زماني مي باشند زيرا آنها فعليّت محض هستند حركت به معني خروج از قوه به فعل است و خروج از قوه به فعل در موجودي مطرح است كه داراي فعليتي و قوه اي است و تنها موجودات مادي هستند كه واجد فعليت و قوه هستند و از قوه به فعليت تبديل مي شوند ولي مجردات فعليت محض هستند و قوه، و تدرج در آنها وجود ندارد و اين منافات ندارد كه اين فعليت از خود آنها نباشد و به افاضه ي خداوند صورت گيرد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.