مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45882 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

حركت جوهري چيست و آيا حركت جوهري ازلي است؟
به طور كلّي حركت عبارتست از دگرگوني تدريجي و اين دگرگوني تنها در حركات مكاني، كمي، كيفي و وضعي(حركات عرضي) خلاصه نمي شود بلكه با دقت بيشتري مي توان بدست آورد كه هر پديده مادي (از جمله آنها جمادات) در ذات و جوهر خود دگرگون شونده است و وجود آن رد هر لحظه مفروض غير از وجود آن در لحظه ديگر است همان طور كه مي گوييم هر جزء مفروض يك خط غير از جزء ديگر آن خط است بنابراين وجود هر موجودي در اين لحظه غير از وجود همان موجود است در لحظه ديگر، و بدين جهت از امتداد و ادامه وجود و حركت هر موجود زمان نيز از آن انتزاع مي شود(دقت شود) نتيجه اين كه جمادات نيز( مانند ساير پديده ها) چون وجودشان از خودشان نيست لذا لحظه به لحظه در وجود و هستي نيازمند به خالق است و هنگاميكه خالق لحظه به لحظه در وجود و هستي او را ادامه داد مي گوييم جوهر و وجود اين شئي همچون خود شئي نمي تواند ازلي باشد چون حركت يك امر عرضي است كه وابسته به وجود خود شئي است و چون وجود شئي وابسته به خالق است پس حركت آن هم وابسته به خالق مي باشد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ94ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.