مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45884 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

آيا خداوند از قانون حسن و قبح ذاتي پيروي مي كند؟ آيا چنين پيروي ناسازگاري با نامحدود بودن خداوند ندارد؟
به كار بردن كلمه پيروي در مورد خداوند، تعبيري شايسته نيست.زيرا خداوند، برتر از همه چيز است و فوق او چيزي نيست تا تابع آن باشد. ولي مي دانيم خداوند به عدالت عمل مي كند كه حسن ذاتي دارد و به ظلم عمل نمي كند زيرا قبح ذاتي دارد. و اين محدود كردن ذات الهي نيست بلكه منزه دانستن ذات از ارتكاب قبح و زشتي است. و همانگونه كه ذات الهي عالم به حسن و قبح ذاتي است، آن را به انسان الهام كرده است. و انسان به وسيله اي دركي كه خدا به او داده است مي گويد معيار فعل خداوند حسن و قبح ذاتي است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ414ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.