مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45885 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

حكمت الهي را بيان كند .
چون افعال الهي از صفات ذاتيه او مانند علم و قدرت و محبت بكمال و خير سرچشمه مي گيرد , هـميشه بصورتي تحقق مي يابد كه داراي مصلحت باشد يعني بيشترين كمال وخير بر آنها مترتب گردد ( نه بصورت گزاف و بي حساب ) و چنين اراده اي اراده حكيمانه ناميده مي شود و صفتي به نام حكيم در مقام فعل انتزاع مي گردد كه مانندديگر صفات فعليه قابل بازگشت به صفات ذاتيه است .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.