مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45927 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

آيا اعتقاد بوجود خدا منافاتي با كليت اصل عليت دارد ؟ چرا ؟
خير . زيرا مفاد آن اين است كه هر ممكن الوجودي يا هر موجود وابسته و نيازمندي احتياج به علت دارد و خداوند متعال ممكن الوجود نيست و به اصطلاح تخصصا و موضوعااز آن خارج است .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.