مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45933 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

مفاد اصل عليت چيست ؟ و لازمه آن كدام است ؟
مـفـاد و مـقـتضاي اصل عليت اين است كه براي هر موجود وابسته و معلولي , علتي وجوددارد و لازمه آن اين است كه هر پديده و معلولي علتي داشته باشد , حال آن علت چه قابل شناخت بوسيله آزمايشهاي علمي باشد يا نباشد .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.