مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45935 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

علت اعدادي و ايحادي را توضيح دهيد؟
علّت بر دو قسم است علت اعدادي و علت ايحادي.
علت اعدادي به چيزي گفته مي شود كه زمينه را براي پذيرش اثر از فاعل فراهم مي كند مانند خشك بودن محل براي تأثير آتش در سوختن و علت ايجادي به خود فاعل كه تاثير از اوست گفته مي شود و بسياري از علتها كه علت ناميده مي شوند علت اعدادي هستند مانند پدر كه علت پديد آمدن فرزند ناميده مي شود در حالي كه فاعل اصلي كه خالق است خداوند است و پدر علت اعدادي مي باشد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ38ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.