مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45953 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

در فلسفه گفته مي شود كه عليت حقيقي در وجود است نه در غير آن . يعني وجود حقيقي معلول همان وجود مترشحه از علت است . پس هر چيزي كه وجود حقيقي ندارد معلول نيست و ارتباطي با خداوند ندارد . بنابراين همه اعتباريات از قبيل ; امر و نهي و احكام ارتباطي با خداوند ندارند . همچنين امور اعتباري مثل ملك و عزت و رزق ارتباطي با خدا ندارند ؟
موارد مذكور در پرسش گرچه وجود حقيقي ندارند , اما آثار حقيقي دارند كه غرض ازاعتبار آنها نيز همين آثار بوده است . ايـن آثـار بـا خداوند ارتباط داشته , سبب بقا و صحت اطلاق اسامي بر موارد مذكور مثل ملكيت , عزت 000 مي گردند .

تفسير الميزان ج 3
طباطبائي - سيد محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.