مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46003 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

مسائلي كه اركان حكمت متعالية ملا صدرا و مشخصههاي سيستم فلسفي وي شمرده ميشود چيست؟
1. اصالت وجود.
2. وحدت وجود.
3. حل اشكال از وجود ذهني.
4. تحقيق در حقيقت وجوب ذاتي ازلي و حقيقت امكان در ممكنات و كشف نوعي امكان به نام «امكان فقري».
5. تحقيق در مناط احتياج به علت.
6. تحقيق در حقيقت علّيت و نحوة ارتباط معلول به علت و اينكه اضافة معلول به علت اضافة اشراقي است و بازگشت معلوليت به تجلّي و تشأّن است.
7. اثبات حركت جوهريه.
8. تحقيق در رابطة ميان متغير و ثابت و حادث و قديم.
9. اثبات اتحاد عاقل و معقول.
10. اثبات حدود زماني عالم.
11. اثبات نوعي وحدت كه آن را «وحدت حقّة حقيقيّه» مينامد.
12. اثبات اينكه تركيب جسم از ماده و صورت، تركيب اتحادي است.
13. برهان «صدّيقين» براي اثبات واجب.
14. برهان خاص مبتني بر برهان صدّيقين بر توحيد واجب.
15. تحقيق علم واجب به اينكه علم واجب به اشياء علم بسيط اجمالي در عين كشف تفصيلي است.
16. تحقيق در قاعدة «بسيط الحقيقة كلّ الاشياء».
17. اثبات اينكه نفس جسمانية الحدوث و روحانية البقا است.
18. تحقيق در حقيقت اِبصار و ساير ادراكات حسّي.
19. تجرد قوة خيال.
20. اثبات اينكه «النفس في وحدتها كل القوي».
21. اثبات اينكه «كلّي» به نحو تعالي است نه صِرف تجريد و انتزاع.
22. اثبات معاد جسماني

مجموعه آثار شهيد مطهري
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.