مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46017 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

: تأثير تعليمات پيامبران بر تكامل تاريخ چگونه بوده است؟
موارد تأثير تعليمات پيامبران در تكامل تاريخي عبارتند از:
1. تعليم و تربيت
تعليم و تربيت در گذشته انگيزة ديني و مذهبي داشته است. انگيزة مذهبي در گذشته يار و ياور معلّمان و پدران و مادران بوده است. اين مورد از مواردي است كه تكامل شعور اجتماعي، نياز به انگيزة مذهبي را رفع كرده است.
2. استوار ساختن ميثاقها و پيمانها
زندگي اجتماعي بشر بر اساس محترم شمردن پيمانها ميثاقها و قراردادها و وفاي به عهدهاست. احترام به عهد و پيمان يكي از اركان جنبة انساني تمدّن بشري است. اين نقش را همواره مذهب بر عهده داشته است و هنوز كه هنوز است جانشيني پيدا نكرده است. «ويل دورانت» با آنكه يك عنصر ضدّ مذهب است، در كتاب درسهاي تاريخ به اين حقيقت اعتراف ميكند و ميگويد:
«مذهب ... به مدد شعائر خود ميثاقهاي بشري را به صورت روابط با مهابت انسان و خدا درآورد و از اين راه استحكام و ثبات به وجود آورده است.» (درسهاي تاريخ/55)
مذهب به طور كلّي پشتوانة محكم ارزشهاي اخلاقي و انساني بوده است. ارزشهاي اخلاقي منهاي مذهب در حكم اسكناس بدون پشتوانه است كه زود بياعتبارياش روشن ميشود.
3. آزادي از اسارتهاي اجتماعي
نقش پيامبران در مبارزه با استبدادها و اختناقها و درگيري با مظاهر طغيان، از اساسيترين نقشهاست. قرآن بر اين نقش پيامبران تأكيد فراوان دارد: اولاً بپا داشتن عدل را به عنوان هدف بعثت و رسالت ذكر ميكند؛ ثانياً در داستانهاي خود درگيريهاي پيامبران را با مظاهر استبدادْ مكرّر يادآوري ميكند و در برخي آيات خود تصريح ميكند كه طبقهاي كه با پيامبران همواره در ستيز بودهاند، اين طبقه بودهاند.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج2 – وحي و نبوت
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.