مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46019 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چرا نبوّت، خاتمه يافته است؟
بلوغ و رشد فكري اجتماعي بشر در ختم نبوّت نقش دارد و اين نقش در چند جهت است:
1. كتاب آسمانياش را خالي از تحريف نگه داشته است.
2. به مرحلهاي رسيده كه برنامة تكاملي خويش را نه منزل به منزل و مرحله به مرحله، بلكه يكجا تحويل بگيرد و استفاده نمايد.
3. بلوغ فكري و رشد اجتماعياش به او اجازه ميدهد كه ترويج و تبليغ و اقامة دين و امر به معروف و نهي از منكر را خود بر عهده بگيرد؛ نياز به پيامبران تبليغي كه مروّج و مبلّغ شريعت پيامبران صاحب شريعت بودهاند، به اين وسيله رفع شده است. اين نياز را علما و صلحاي امّت رفع ميكنند.
4. از نظر رشد فكري به جايي رسيده كه ميتواند در پرتو «اجتهاد» كلّيات وحي را تفسير و توجيه نمايد و در شرايط مختلف مكاني و متغيّر زماني هر موردي را به اصل مربوط ارجاع دهد. اين مهم را نيز علماي امّت انجام ميدهند.
روشن گشت كه معني ختم نبوّت اين نيست كه نياز بشر به تعليمات الهي و تبليغاتي كه از راه وحي رسيده رفع شده و چون بشر در اثر بلوغ و رشد فكري نيازي به اين تعليمات ندارد نبوّت پايان يافت؛ خير، ابداً، نياز به وحي جديد و تجديد نبوْتها رفع شده نه نياز به دين و تعليمات الهي.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج2 – وحي و نبوت
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.