مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46020 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

از نظر اسلام منابع شناخت چيست؟
از نظر اسلامْ منابع شناخت عبارت است از طبيعت يا آيات آفاقي، انسان يا آيات انفسي، تاريخ يا سرگذشت اجتماعي اقوام و ملل، عقل يا اصول و مبادي اوّلية فطري، قلب، يعني دل در حدّ تصفيه و تزكيه، آثار علمي و كتبي گذشتگان.
قرآن در آيات فراوان به نظر در طبيعت زمين و آسمان دعوت كرده است.
«قُلِ انْظُروا ماذا فِي السَّمواتِ وَ الْأَرْضِ» يونس/101
[بگو بنگريد و دقّت كنيد كه چه چيزها در آسمان و زمين هست.]
و همچنين به تعقّل در تاريخ اقوام گذشته براي آموزش فراخوانده است:
«أفَلَمْ يَسيروا فِي الْأَرْضِ فَتَكونَ لَهُمْ قُلوبٌ يَعْقِلونَ بِها أوْ اذانٌ يَسْمَعونَ بِها» حج/46
[آيا در زمين سير نميكنند (آثار گذشتگان را در زمين مطالعه نميكنند) تا دلهايي بيابند كه با آن بينديشند و گوشهايي بيابند كه با آنها بشنوند؟]
و همچنين عقل و مبادي فطري عقلي را معتبر ميشناسد و در استدلالهاي خود به آنها تكيه ميكند:

مجموعه آثار شهيد مطهري ج2 – وحي و نبوت
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.