مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46074 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا ماديگري معاصر در گرداب شك فرو رفته است؟
در اين جا ميتوان از دو عامل براي اين كار نام برد:
1ـ بينش ديالكتيكي در مقابل بينش مكانيكي.
2ـ استخدام نظريه نسبيت درباره ادراكات.
اكنون به توضيح هر دو عامل كه ماديگري را در گرداب شك فرو برده است ميپردازيم، اينك عامل نخست:
1ـ ماترياليسم مكانيكي
ماديگري در قرن هيجدهم، بينش مكانيكي داشت و هرگز به حركت دروني ماده معتقد نبود، ادراك حسي را انعكاس موجود خارجي در دستگاه عصبي ميدانست، و دستگاه ادراكي در انسان در نظر آنان بسان آئينه و يا عدسي دوربين عكاسي است كه صور اشياء در آنها بدون كوچكترين تحول و تبدل منعكس ميگردد و ادراك حسي جز اين نيست كه از طريق حواسي مانند چشم، صور اشياء پس از عبور از طبقات مختلف چشم و انجام يك رشته عمليات فيزيكي، در مركز ادراك منعكس شده، و انسان از طريق آن آگاه ميگردد و صورت شيئ خارجي بدون دستخوردگي در مركز ادراك منعكس ميشود.
اين گروه با انكار هر نوع تحول ذاتي در صورتهاي علمي كه از خارج وارد مركز علم و ادراك ميگردد، هر نوع دستكاري و دستخوردگي را در علم و ادراك انكار كرده و توانسته بودند خود را در صف رئاليستها قرار دهند.
ولي از روزي كه ماديگري با منطق ديالكتيك مجهز شد و براي ماده اعم از خارجي و داخلي، تحولي ذاتي از درون معتقد گرديد، و ماده و حركت را از هم جدا ندانست، در تفسير ادراك در گرداب شك، بلكه سلب تطابق علوم با خارج قرار گرفت، زيرا بنابراين اصل، ادراك و انديشه، انعكاس ساده شيئ خارجي در ذهن نيست، بلكه چيز تحوّل يافتهاي از واقعيت خارجي است.
استخدام نظريه نسبيت
عامل ديگري كه ديالك تيسينها را در گرداب شك در واقع نمايي علم افكنده است استخدام نظريه نسبيت و استفاده از منطق آنان و بهرهگيري از استدلال آنهاست.

: آية الله جعفر سبحاني
شناخت در فلسفة اسلامي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.