مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46129 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

وحدت وجود چيست؟
مسئله وحدت وجود يكي از ابحاث فلسفي و بالتّبع عرفاني است در اين بحث كه نشأت گرفته از مسئله حادث يا قديم بودن جهان است ، هميشه مورد بحث علماء فلاسفه به طور عموم و علماء شيعه بوده. علماء شيعه از روايات و عقل استفاده ميكنند كه عالم حادث است و اَزَليّت منحصر در ذات باري تعالي است ولي فلاسفه با استفاده از عقل قائل به قديم بودن جهان هستند، حال اگر جهان قديم باشد يعني همانند خداوند هميشه بوده وخواهد بود در اين صورت تعدد قدماء مطرح ميشود و بطلان آن با قاعده خُلف واضح ميشود حال در اينجا بحث از چگونگي خلقت ميشود يعني اولين خلقت به چه شكلي بوده آيا اول ماخلق از ذات الهي گرفته شده يا از چيز ديگري خلق شده عرفاء و فلاسفه قائل به خلقت موجودات از ذات الهي هستند كه اگر چنين شد تعدد قدماء و ازلي بودن خلق به طور اعم به ميان ميآيد. حال بنابر قول اول وجود همه خلق از واجدي به نام باري تعالي گرفته شده پس موجودات همگي ازلي ميشوند زيرا از ذات خدا گرفته شده اند و مرحله اَعلاي آن وجود خدا بعداً رسول الله(صليالله عليه وآله) و بعد ائمه(عليهم السلام) و پائين ترين آن وجود درخت ـ حجر ـ عذره ـ بقره ـ غنم ـ خنزير و كلب ميباشد كه با توجه به توضيح بالا بطلان آن پر واضح است. اما اعتقاد علماء شيعه اماميه اين است كه خداوند متعال بود و هيچ چيز نبود (در ازل) سپس خواست و اراده كرد و از نيستي مطلق «لا من شيء كان» خلق را به وجود آورد كه در اين صورت چيزي از ذات گرفته نشده و بطلان وحدت وجود و موجود كه نوعي ديگر از وحدت وجود است واضح ميگردد توضيح بيشتر با توجه به گسترده بودن بحث منتفي است.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.