مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46140 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

آيا قديم ذاتي يا واجب الوجود تفاوت دارد؟
قديم ذاتي با مفهوم واجب الوجود دو مفهوم است ولي مصداق هر دو يكي بيش نيست زيرا قديم ذاتي يعني چيزي كه ذاتاً از اول وجود داشته باشد و واجب الوجود يعني چيزي كه وجود براي او ثابت و ضروري است و قديم حادث كلمه بي معنايي است زيرا قديم و حادث ضد يكديگر مي باشند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ9ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.