مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46190 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

برخي معتقدند كه حسن و قبح مطلق و ثابت نيستند , حتي اموري مثل عدل و ظلم نيزمتفاوتند . مثلا شلاق زدن زناكار در اسلام عدل است اما در جوامع غربي ظلم است .
انـسـان پـس از مـشاهده جمال و زيبايي در طبيعت و در چهره انسانهاي ديگر و درك تناسب , به سـراغ افـعـال مي آيد هر فعلي را كه مناسب طبع و ميل و سعادت و كمال خوديافت آن را حسن و نيكو , و هر فعلي را كه چنين نباشد زشت و قبيح مي داند . امـاافـعـال انساني برخي همواره مناسب و ملائم با طبع و ميل و سعادت اوست , لذاهمواره حسن است و برخي چنين نيست و لذا در برخي اوقات نيكو و حسن است و در برخي اوقات چنين نيست . در اين ميان نبايد ميان مفاهيم و مصاديق خلط كرد . آنچه درسئوال ذكر شده در حقيقت خلط مفهوم با مصداق است . يـعـنـي , هـمـه جـوامع و انسان هاعدالت را نيكو و حسن و ظلم را قبيح و زشت مي دانند , اما در تشخيص اينكه مصداق عدالت و ظلم كدام است تفاوت دارند .

تفسير الميزان ج 5 ص 1
طباطبائي - سيد محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.