مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46191 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيـا نـسخ آيات كه در قرآن نيز به آن تصريح شده است ( بقره - 106 ) , نشان دهنده اختلاف نظر و اختلاف احكام قرآني نيست ؟
نسخ از قبيل اختلاف نظر و اختلاف حكم نيست بلكه نسخ به دليل اختلاف مصداق است . به اين بيان كه گاهي به سبب وجود مصلحتي در يك مصداق و يك موضوع , حكمي بر آن منطبق مـي شـود امـا در زمـانـي ديـگر يا در شرايطي ديگر به سبب وجود مصلحتي ديگر يااز ميان رفتن مصلحت اول حكمي ديگر بر آن انطباق مي يابد . شاهد اين مطلب اين است كه آيات منسوخه در قرآن همراه با قرائن لفظيه است كه بر موقت بودن حكم مذكور درآيه دلالت دارند . مـانـنـد آيه 14 سوره نساء [ و اللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتي يتوفيهن الموت او يجعل اللّه لهن سبيلا ] يا آيه 109 سوره بقره كه در پايانش آمده است [ فاعفواواصفحوا حتي ياتي اللّه بامره ] كه قسمت پاياني اين دو آيه شريفه دلالت دارد براينكه حكم مذكور در اين دو آيه موقت است .

تفسير الميزان ج 1 ص 67
طباطبائي - سيد محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.